Archiwa tagu: sprawa rozwodowa.Wina małżonka za rozkład pożycia małżeńskiego w ROZWODZIE

Który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego ustala sąd w postępowaniu sądowym w sprawie o rozwód na wniosek którejkolwiek ze stron tego postępowania. Małżonkowie mogą również zaniechać orzekania o winie zgodnie wyrażając zgodę na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o niej.

Sąd ustala winę małżonka na podstawie dowodów dostarczonych do akt sprawy o rozwód. Małżonek może zostać uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego nie tylko gdy dopuszcza się naruszeń obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa unormowanych w przepisach prawa, ale także kiedy narusza zasady współżycia społecznego. Chodzi w szczególności o naruszenie obowiązków: wspólnego pożycia, udzielania wzajemnej pomocy, lojalności, zachowania wierności oraz współdziałania dla dobra rodziny.

W orzecznictwie i literaturze prawniczej zawinionymi przyczynami doprowadzającymi do rozkładu pożycia małżeńskiego są przykładowo wymienione poniżej :
–alkoholizm,
– nieróbstwo,
– odmowa pożycia płciowego,
– odmowa wzajemnej pomocy,
– opuszczenie współmałżonka,

opuszczenie w chorobie,
nieetyczne postępowanie,
– agresja/przemoc
psychiczna i fizyczna,
– zaniedbywanie
małżonka, rodziny,
– zły stosunek
i niewłaściwe zachowania względem rodziny małżonka.

Przyczyną o charakterze niezawinionym powodującą rozkład pożycia małżeńskiego stron może być:

 • – choroba psychiczna,
  inna choroba,
  – niedobór seksualny,
  – różnica charakterów
  i inne

Istnieją przyczyny, które mogą mieć charakter zawiniony lub niezawiniony a ich kwalifikacja uzależniona jest od konkretnego stanu faktycznego i okoliczności w sprawie. Mogą nimi być bezpłodność, niewłaściwe zachowanie się rodziny współmałżonka wobec drugiego małżonka, różnica światopoglądów czy różnica wieku.

Wszystkie powyżej przykładowo zawinione i negatywne zachowania i wszystkie inne nie wymienione negatywne zachowania małżonka trzeba udowodnić. Nie wystarczy słowo.

Każda sprawa jest inna, wymaga analizy i zastanowienia się nad tym co jest możliwe do udowodnienia a co nie. Co jeszcze należy zrobić aby pozyskać niezbędne dowody których jeszcze nie posiadamy. Przede wszystkim należy ocenić sytuację i podjąć decyzję czy zachodzi potrzeba orzekania o winie. Jako adwokat zawsze ustalam do czego i z jakich powodów rozwodzący się małżonek potrzebuje rozwodu z winy drugiego małżonka, kiedy słyszę, że tego oczekuje lub wyjaśniam co może uzyskać w ten sposób się rozwodząc.

Podczas rozmowy z klientem ustalam czy może kieruje się potrzebą ustalenia na jego rzecz alimentów czy też może wizją przyszłego podziału majątku lub może jeszcze innymi względami np. osobistymi. Wszystkie są ważne.

Adwokat Sylwia Pobideł – Kolczyk -Adwokat Dąbrowa GórniczaRozwód jest zazwyczaj trudnym doświadczeniem dla każdego z rozwodzących się małżonków.. Chyba każdy się zgodzi, że decyzja ta musi być wszechstronnie rozważona i starannie przemyślana. Jeśli już zostanie podjęta trzeba też zastanowić się nad tym czy pozew i wszelkie czynności przed sądem strona będzie w stanie wykonać osobiście czy prowadzenie sprawy powierzy profesjonalnemu pełnomocnikowi.

Należy też podjąć decyzję w kwestii sposobu rozwiązania małżeństwa czy rozwiązanie ma nastąpić bez orzekania o winie czy jej orzeczeniem. Należy też przygotować niezbędne dowody nie tylko potwierdzające zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego stron, ale też gdy w grę ma wejść roszczenie alimentacyjne dowody potwierdzające koszty utrzymania czy dochody zobowiązanego.

Ponadto jeśli będzie ustalana wina należy przygotować dowody o o niej świadczące.

Oczywiście zasadniczą przesłanką dopuszczającą do rozwiązania małżeństwa jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. W skrócie oznacza to zerwanie wszystkich więzi składających się na związek małżeński.

W pewnych sytuacjach nawet gdy doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, rozwód nie będzie dopuszczalny jeśli zaistnieją negatywne przesłanki rozwodowe i sąd wtedy nie orzeknie rozwodu jeśli :

 • na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,

 • rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,

 • żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia (chyba że drugi małżonek wyraża zgodę na rozwód bądź odmowa wyrażenia tej zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego).

Przygotowany prawidłowo pozew z właściwymi załącznikami i jeśli to konieczne dowodami to pierwszy etap czynności przed sądem. Należy jeszcze pamiętać o koniecznych opłatach. Jeśli osobiście działająca strona nie popełni żadnych błędów formalnych lub gdy czegoś nie zrobiła ale na żądanie sądu uzupełniła baraki formalne na wezwanie sądu sprawa rusza i sąd następnie wyznacza rozprawę. Rozprawa jest wyznaczana wyznaczona w celu słuchania świadków jeśli taki jest plan rozprawy lub ewentualnie w celu przesłuchania stron w zamiarze ustalenia czy doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego stron i jego przyczyn.

Jeśli stanowiska stron są zbieżne i nie ma sporu w żadnej z kwestii związanych z rozwodem małżeństwo zostanie rozwiązane i jest to możliwe na pierwszej rozprawie.  Każda rozprawa wiąże się z ogromnym stresem dla stron w szczególności ta kiedy nie wiedzą co się będzie działo i czego mogą się spodziewać. Obecność  profesjonalnego  pełnomocnika ułatwia przejście rozprawy rozwodowej nie tylko  od strony formalnej ale także z uwagi na udzielone wsparcie emocjonalne które stronie reprezentowanej przez pełnomocnika na pewno jest potrzebne. Z upływem stosownych terminów wyrok staje się prawomocny.  Kobieta która się rozwiodła może wrócić do poprzedniego nazwiska.  Nie zapominając o tym,  że rozwód to przykre przeżycie to jednak nie można tracić z pola widzenia tego, że  rozpoczyna on dla rozwiedzionych małżonków nowy rozdział w życiu, nowe możliwości i nowy start. 

Adwokat Sylwia Pobideł- Kolczyk – Adwokat Dąbrowa Górnicza – rozwód