Archiwa tagu: adwokat dąbrowa górniczaPrzesłanki wydziedziczenia – adwokat Dąbrowa Górnicza

Wydziedziczenie – Adwokat Dąbrowa Górnicza

Każdy człowiek dysponujący majątkiem i chcący rozporządzić nim może samodzielnie zdecydować o przeznaczeniu tego majątku po śmierci . Może również zdecydować o wydziedziczeniu jeśli dojdzie do przekonania że określona nie zasługuje na dziedziczenie. Wydziedziczenie wymaga właściwej formy co oznacza, że musi zawarte być w testamencie i należy pamiętać, że muszą być podane przyczyny wydziedziczenia. Testament zawierający wydziedziczenie i przyczyny wydziedziczenia nazywa się testamentem negatywnym. Testament może mieć formę aktu notarialnego lub może być napisany własnoręcznie.

Wydziedziczenie powoduje, że osoba której wydziedziczenie dotyczy zostaje pozbawiona prawa do zachowku.

Wydziedziczenie wymaga od spadkodawcy podania konkretnych przyczyn takiej decyzji. Wydziedziczenie powinno posiadać uzasadnienie – jeśli go nie będzie to osoba „wydziedziczona” może skutecznie wydziedziczenie podważyć. Jeśli zabieg ten zakończy się powodzeniem to osobie tej będzie przysługiwać uprawnienie do zachowku.

Wydziedziczenie jest możliwe tylko wobec kręgu osób najbliższych spadkodawcy.

Według treści art. 1008 Kodeksu cywilnego, spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:

  • wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,

  • dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci,

  • uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

W utartej praktyce zajmując się wydziedziczeniem wskazuję, że największym problemem w takiej sprawie jest ustalenie czy zachowanie określonej osoby było wystarczające, aby pozbawić ją prawa do zachowku – mam na myśli w szczególności naruszenie zasad współżycia społecznego względem spadkodawcy.

Wydziedziczenie okaże się bezskuteczne, jeżeli w rzeczywistości nie istniała przyczyna, która stanowiła podstawę wydziedziczenia. W świetle art. 1008 KC nie ma wątpliwości co do tego, że zachowanie spadkobiercy wydziedziczonego powinno być obiektywnie naganne. Nie wystarcza, by było ono tak spostrzegane jedynie w odczuciu spadkodawcy.

Podstawa prawna:
Art. 1008 KC

Adwokat Dąbrowa Górnicza- Adwokat Andrzej KolczykTYMCZASOWE ARESZTOWANIE

Innym celem zastosowania tymczasowego aresztowania jest funkcja ochronna, która ma na celu zapobiegnięcie popełnienia przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa.

Zastosowanie tymczasowego aresztowania wymaga zaistnienia podstawy ogólnej, wynikającej z art. 249 § 1 k.p.k. i przynajmniej jednej z podstaw szczególnych (w art. 258 k.p.k.), które muszą wystąpić łącznie,

Okoliczności popełnionego czynu dają podstawę sądzić o wysokim prawdopodobieństwie winy oskarżonego i wtedy sąd może zastosować środek zapobiegawczy.

Policja w ciągu 48 godzin od zatrzymania zbiera dowody i ewentualnie składa wniosek o zastosowaniu tymczasowego aresztowania

W tym samym czasie prokurator po otrzymaniu wniosku o wystąpienie do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania powinien osobiście przesłuchać podejrzanego

i wystąpić do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania lub z wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyśpieszonym albo jeśli dojdzie do przekonania że nie zachodzą przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania powinien zarządzić jego zwolnienie. Jeśli prokurator złoży do Sadu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania prokurator zarządza też doprowadzenie tymczasowo aresztowanego do sądu. Oddanie tymczasowo aresztowanego do dyspozycji sądu rozpoczyna kolejny termin- 24 godzin. Sąd zapoznaje się ze sprawą i złożonym wnioskiem, przesłuchuje zatrzymanego i przed upływem 24-godzin wydaje postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztu lub jeśli warunki sprawy na to pozwalają inny środek zapobiegawczy albo zarządza zwolnienie osoby wobec której rozpoczęto tą procedurę.

Prawo karne-sprawy karne adw. Andrzej Kolczyk

adwokat Dąbrowa GórniczaODROCZENIE WYKONANIA KARY

Wyrok bezwzględnej kary pozbawienia wolności powoduje konieczność jej odbycia. Ostatecznie Sąd zarządza wykonanie  tej kary a skazany jeśli przebywa na wolności otrzymuje wezwanie do stawiennictwa na określony dzień w zakładzie karnym. Wyrok wydany w sprawie, nakaz przyjęcia skazanego i dokumentacja wykonawcza przesyłana jest do właściwego zakładu karnego.

Czas w tej sytuacji jest istotny i nie można go marnować. Wysyłana w tej sprawie korespondencja powinna zostać odebrana przez skazanego. Nie odbieranie korespondencji niczego nie zmieni. Skazany musi się spieszyć i złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary. Odroczenie wykonania kary jest możliwe tylko wtedy gdy skazany nie rozpoczął jej wykonywania. Nie wolno dopuścić do takiej sytuacji gdy zostanie złożony wniosek o odroczenie kary a skazany na skutek doprowadzenia został przyjęty do zakładu karnego. Sąd potraktuje w takim przypadku wniosek skazanego jak wniosek o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary a to już nie to samo.

Odroczenie może być udzielone kilkukrotnie. Łączny okres odroczenia nie może przekroczyć 1 roku. Nie można skorzystać z dobrodziejstwa odroczenia wykonania kary gdy mamy do czynienia ze skazaniem za przestępstwa :

  • z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia,

  • za gwałt,

  • w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych,

  • w warunkach recydywy.

Wniosek o odroczenie wykonania kary rozpoznaje Sąd który wydał wyrok skazujący.

Wniosek musi spełniać wymogi pisma procesowego i zostać opłacony opłatą sądową w wysokości 80 zł.

Sąd w postanowieniu odraczającym wykonanie kary może nałożyć na skazanego dodatkowe obowiązki jak np. może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wsk.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może być fakultatywne i obowiązkowe.

Zgodnie z art. 151 k.k.w. Sąd może odroczyć wykonanie kary:

– jeżeli wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki

– jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach przekracza określoną pojemność.

Szczególne zasady dotyczą kobiet ciężarnych i samotnie wychowujących dzieci.

Uzasadnienie przedmiotowego wniosku jest kluczowe oraz załączona dokumentacja którą należy starannie przygotować. Każdy przypadek podlega indywidualnej analizie i potrzebie znalezienia właściwego rozwiązania. Ustalenie sytuacji powodującej tzw. „ciężki skutek”w myśl art. 151 k.k.w. jest konieczne. Taką sytuacją dla przykładu może być konieczność zapewnienia opieki innym członkom rodziny (z uwagi na wiek, kalectwo),choroba skazanego czy konieczność uregulowania ważnych spraw lub inne wydarzenia losowe.

Wiadomym jest, i sądy też tak przyjmują, że odbywanie kary pozbawienia wolności zawsze wywołuje ujemne konsekwencje dla rodziny skazanego i jego samego. Konsekwencje izolacji więziennej są oczywiste i chcąc uniknąć niedogodności tej sytuacji należy skorzystać z wniosku o odroczenie wykonania kary.

Prawo karne Dąbrowa górnicza  Adwokat Andrzej Kolczyk