Archiwa kategorii: Ubezpieczenia społeczne 

Osoby, które odpowiednio długo pracowały w szczególnych warunkach lub wykonywały pracę o szczególnym charakterze, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę z tytułu takiego zatrudnienia. ZUS przyzna im to świadczenie, jeżeli z wnioskiem o jego przyznanie wystąpią przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego. Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wiek emerytalny został zróżnicowany. Ustawa przewiduje jednak możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę, pod warunkiem spełnienia pewnych warunków.

Możliwe jest zatem przechodzenie na wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, co oznacza zatrudnienie przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia.

Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r. mogą nabyć prawo do emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, jeżeli do dnia 31 grudnia 2008 r. spełniły następujące warunki:
– udowodniły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej
20 lat – dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
– udowodniły wymagany okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, który jest zróżnicowany w zależności od rodzaju wykonywanej pracy i który został potwierdzony w wystawionym pracownikowi świadectwie pracy lub świadectwie pracy w szczególnych warunkach,
– osiągnęły wymagany wiek emerytalny, zróżnicowany w zależności od rodzaju pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Ponadto, jeśli przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego, zgłaszając wniosek o emeryturę, muszą jednocześnie wnioskować o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.
Osoby z tej grupy wiekowej mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze również po 31 grudnia 2008r., ale najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.
Możliwe jest zatem przechodzenie na wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, co oznacza zatrudnienie przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia .

 Kancelarie Adwokackie KOLCZYK świadczą usługi prawne w tym reprezentowanie klientów biznesowych i indywidualnych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Reprezentacja przed sądem obejmuje czynności w ramach, których Adwokaci Kancelarii KOLCZYK prowadzą sprawy począwszy od przygotowania pozwu aż do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem wydanym w sprawie. Wchodzą w to również wszelkie czynności procesowe konieczne do podjęcia w toku postępowania sądowego.

Umowa zlecenia obejmująca stałe prowadzenie obsługi prawnej mocodawcy, w tym reprezentowanie go przed sądem, może być podstawą pełnomocnictwa procesowego tylko wtedy, gdy przedmiot sprawy obejmuje określoną w tej umowie czynność prawną, faktyczną lub usługę.
Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wskazuje się, że materialno-prawną podstawę pełnomocnictwa procesowego może być stały stosunek zlecenia, przy czym chodzi tu o zlecenie w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a także o stosunek obligacyjny, do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.
Sprawa, w której zleceniobiorca ma być umocowany, musi mieścić się w przedmiotowym zasięgu stosunku zlecenia. Pełnomocnik zgłasza swój udział w sprawie i musi wykazać istnienia stosunku prawnego, na podstawie którego działa z upoważnienia strony. Pełnomocnik zobowiązany jest przedstawić stosowny dokument – pełnomocnictwo -, z którego wynikać będzie także fakt, że przedmiot sprawy mieści się w ramach tego stosunku. Jeżeli sąd poweźmie w tym zakresie wątpliwości, to winien wezwać tę osobę do przedstawienia stosownych dokumentów.
Nie może stanowić podstawy pełnomocnictwa procesowego udzielonego zleceniobiorcy przez zleceniodawcę umowa stałego stosunku zlecenia obejmująca jedynie reprezentowanie interesów majątkowych przed sądami i organami administracji lub prowadzenie w sądzie rejonowym konkretnej sprawy sądowej. Stanowiący podstawę pełnomocnictwa stosunek zlecenia musi być stosunkiem zlecenia stałego, o czym decydują wzajemnie powiązane elementy czasu trwania tego stosunku i powtarzalności czynności stanowiących jego treść. 

Według Ordynacji Podatkowej strona ma prawo działać przez pełnomocnika w postępowaniu przez Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli charakter czynności nie wymaga jej osobistego udziału.
Pełnomocnictwo jest dokumentem upoważniającym do działania w imieniu mocodawcy, czyli osoby upoważniającej. Osoba posługująca się pełnomocnictwem może dokonywać wszystkich czynności prawnych, jakie przysługują jego mocodawcy, jednak tylko w zakresie, jaki wskazano w pełnomocnictwie. Jeżeli zatem – z różnych przyczyn – osoba będąca stroną w postępowaniu przed ZUS nie może osobiście brać w nim udziału, ma prawo wskazać swojego pełnomocnika, który będzie ją reprezentował w kontaktach z organem rentowym
Wyróżnić należy trzy rodzaje udzielone pełnomocnictwa:
– pełnomocnictwo ogólne, polegające na upoważnieniu do działania we wszystkich sprawach podatkowych i innych, które należą do właściwości organów podatkowych i kontroli skarbowej
– pełnomocnictwo szczególne, polegające na upoważnieniu do działania w konkretnej sprawie
– pełnomocnictwo do doręczeń, które jest obowiązkowe do ustanowienia w kraju, jeżeli strona nie ustanowiła wcześniej pełnomocnika ogólnego lub szczególnego.
Udzielającym pełnomocnictwa może być osoba fizyczna, jak również osoba prawna działająca przez swoich przedstawicieli ustawowych lub statutowych.
Pełnomocnictwo może zostać udzielona w formie pisemnej, jak również ustnej z obowiązkiem zgłoszenia do protokołu. Mocodawca może upoważnić pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw, które wynikają bezpośrednio z treści umowy.
Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może upoważnić funkcjonariusza państwowego lub pracownika kierowanej jednostki do załatwienia spraw w jego imieniu, a nadto do wydawania zaświadczeń, decyzji i postanowień.
Nie do każdej czynności jednak będzie możliwe ustanowienie pełnomocnika. Kodeks postępowania administracyjnego wskazuje bowiem, że strona nie może wyznaczyć pełnomocnika do czynności, których charakter wymaga jej osobistego działania. W zakresie postępowania przed ZUS będą to przede wszystkim sytuacje, kiedy strona zostaje wezwana do osobistego stawiennictwa, w celu złożenia wyjaśnień lub zeznań. Wówczas wezwany musi stawić się w Zakładzie osobiście.

 Prawo do renty przysługuje ubezpieczonemu, który łącznie spełni następujące przesłanki, mianowicie po pierwsze zostanie uznany za niezdolnego do pracy, po drugie ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy, po trzecie niezdolność do pracy powstała w okresie składkowym tj. ubezpieczenia, zatrudnienia lub okresie nieskładkowym w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego. Wymóg powstania niezdolności do pracy w określonym ustawą emerytalną czasie nie obowiązuje w stosunku do osoby, która spełnia łącznie następujące warunki:
– została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,
– spełnia warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego
oraz
– legitymuje się co najmniej 20-letnim (w przypadku kobiety) i 25-letnim (w przypadku mężczyzny) okresem składkowym i nieskładkowym.
Okres składkowy i nieskładkowy wymagany do przyznania renty uzależniony jest od wieku osoby, w jakim powstała niezdolność do pracy.
rodzaje rent :
Renta stała przysługuje ubezpieczonemu którego niezdolność do pracy została uznana za trwałą.
Renta okresowa przysługuje – jeśli niezdolność do pracy ma charakter czasowy. Przysługuje ona przez okres wskazany w decyzji organu rentowego. Po upływie tego okresu ubezpieczony może wystąpić do ZUS z wnioskiem o przedłużenie prawa do renty na dalszy okres. Nie później niż na trzy miesiące przed ustaniem prawa do renty okresowej ZUS zawiadamia osobę zainteresowaną o terminie wstrzymania wypłaty oraz o warunkach przywrócenia prawa do tego świadczenia.

Renta szkoleniowa przysługuje Jeśli ubezpieczony spełni warunki wymagane do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy i uzyska orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, może otrzymać rentę szkoleniową. Renta szkoleniowa nie przysługuje np. w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Prawo do emerytury reguluje ustawodawca.

Ustawa podzieliła ubezpieczonych na trzy grupy wiekowe. Przynależność do określonej grupy wiekowej skutkuje tym, że różne są zarówno warunki, na których można nabyć prawo do emerytury, jak i zasady ustalania jej wysokości. Emerytura przyznawana jest – co do zasady – na wniosek osoby zainteresowanej. Wyjątek dotyczy osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy, urodzonych zarówno przed 1949 r., jak i po 1948 r., którym w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego emeryturę przyznaje się z urzędu. Emerytura przyznawana jest – co do zasady – na wniosek osoby zainteresowanej. Wyjątek dotyczy osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy, urodzonych zarówno przed 1949 r., jak i po 1948 r., którym w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego emeryturę przyznaje się z urzędu.Negatywna decyzja wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie oznacza jednak definitywnego zakończenia sprawy. Prawo przewiduje możliwość dalszego działania, poprzez złożenie odwołania od decyzji do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie wnosi się na piśmie, do sądu, w okręgu którego odwołujący ma miejsce zamieszkania, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zasada pośrednictwa w składaniu odwołania polega na tym, iż ubezpieczony nie wnosi odwołania bezpośrednio do sądu, gdyż musi ono najpierw przejść przez ręce organu, który wydał decyzję.Wyjątkiem od zasady pośrednictwa jest sytuacja, w której ubezpieczony nie jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika.
Odwołanie należy wnieść w terminie miesiąca od dnia, w którym doręczono odpis decyzji.
Dodatkowo, warto nadmienić, iż odwołanie do sądu można w wyjątkowych sytuacjach złożyć również w przypadku bezczynności organu rentowego tj. gdy organ rentowy nie wyda decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia. Taka sytuacja traktowana jest bowiem jako decyzja odmowna organu.
Odwołanie od decyzji organu rentowego, jest szczególnym rodzajem pisma wszczynającego postępowanie sądowe. Pismo inicjujące postępowanie sądowe powinno spełniać określone wymogi formalne.
Odwołanie od decyzji organu rentownego nie podlega opłacie skarbowej.Jednakże w przypadku, gdy sąd uzna odwołanie od decyzji ZUS za niezasadne, może obciążyć ubezpieczonego kosztami postępowania np. kosztami zastępstwa procesowego w wysokości 60 zł, gdy ZUS był reprezentowany przez radcę prawnego czy adwokata.
Warto złożyć odwołanie od decyzji, przede wszystkim dlatego,że po złożeniu odwołania, sprawa trafi pod ocenę niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu. Okoliczności, co do których zaistniał spór będą ponownie badane. Dodatkowo ubezpieczony może skorzystać ze środków dowodowych.