Archiwa kategorii: Prawo pracy 

Osoby, które odpowiednio długo pracowały w szczególnych warunkach lub wykonywały pracę o szczególnym charakterze, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę z tytułu takiego zatrudnienia. ZUS przyzna im to świadczenie, jeżeli z wnioskiem o jego przyznanie wystąpią przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego. Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wiek emerytalny został zróżnicowany. Ustawa przewiduje jednak możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę, pod warunkiem spełnienia pewnych warunków.

Możliwe jest zatem przechodzenie na wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, co oznacza zatrudnienie przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia.

Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r. mogą nabyć prawo do emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, jeżeli do dnia 31 grudnia 2008 r. spełniły następujące warunki:
– udowodniły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej
20 lat – dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
– udowodniły wymagany okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, który jest zróżnicowany w zależności od rodzaju wykonywanej pracy i który został potwierdzony w wystawionym pracownikowi świadectwie pracy lub świadectwie pracy w szczególnych warunkach,
– osiągnęły wymagany wiek emerytalny, zróżnicowany w zależności od rodzaju pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Ponadto, jeśli przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego, zgłaszając wniosek o emeryturę, muszą jednocześnie wnioskować o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.
Osoby z tej grupy wiekowej mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze również po 31 grudnia 2008r., ale najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.
Możliwe jest zatem przechodzenie na wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, co oznacza zatrudnienie przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia .

 Kancelarie Adwokackie KOLCZYK świadczą usługi prawne w tym reprezentowanie klientów biznesowych i indywidualnych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Reprezentacja przed sądem obejmuje czynności w ramach, których Adwokaci Kancelarii KOLCZYK prowadzą sprawy począwszy od przygotowania pozwu aż do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem wydanym w sprawie. Wchodzą w to również wszelkie czynności procesowe konieczne do podjęcia w toku postępowania sądowego.

Umowa zlecenia obejmująca stałe prowadzenie obsługi prawnej mocodawcy, w tym reprezentowanie go przed sądem, może być podstawą pełnomocnictwa procesowego tylko wtedy, gdy przedmiot sprawy obejmuje określoną w tej umowie czynność prawną, faktyczną lub usługę.
Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wskazuje się, że materialno-prawną podstawę pełnomocnictwa procesowego może być stały stosunek zlecenia, przy czym chodzi tu o zlecenie w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a także o stosunek obligacyjny, do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.
Sprawa, w której zleceniobiorca ma być umocowany, musi mieścić się w przedmiotowym zasięgu stosunku zlecenia. Pełnomocnik zgłasza swój udział w sprawie i musi wykazać istnienia stosunku prawnego, na podstawie którego działa z upoważnienia strony. Pełnomocnik zobowiązany jest przedstawić stosowny dokument – pełnomocnictwo -, z którego wynikać będzie także fakt, że przedmiot sprawy mieści się w ramach tego stosunku. Jeżeli sąd poweźmie w tym zakresie wątpliwości, to winien wezwać tę osobę do przedstawienia stosownych dokumentów.
Nie może stanowić podstawy pełnomocnictwa procesowego udzielonego zleceniobiorcy przez zleceniodawcę umowa stałego stosunku zlecenia obejmująca jedynie reprezentowanie interesów majątkowych przed sądami i organami administracji lub prowadzenie w sądzie rejonowym konkretnej sprawy sądowej. Stanowiący podstawę pełnomocnictwa stosunek zlecenia musi być stosunkiem zlecenia stałego, o czym decydują wzajemnie powiązane elementy czasu trwania tego stosunku i powtarzalności czynności stanowiących jego treść. 

Według Ordynacji Podatkowej strona ma prawo działać przez pełnomocnika w postępowaniu przez Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli charakter czynności nie wymaga jej osobistego udziału.
Pełnomocnictwo jest dokumentem upoważniającym do działania w imieniu mocodawcy, czyli osoby upoważniającej. Osoba posługująca się pełnomocnictwem może dokonywać wszystkich czynności prawnych, jakie przysługują jego mocodawcy, jednak tylko w zakresie, jaki wskazano w pełnomocnictwie. Jeżeli zatem – z różnych przyczyn – osoba będąca stroną w postępowaniu przed ZUS nie może osobiście brać w nim udziału, ma prawo wskazać swojego pełnomocnika, który będzie ją reprezentował w kontaktach z organem rentowym
Wyróżnić należy trzy rodzaje udzielone pełnomocnictwa:
– pełnomocnictwo ogólne, polegające na upoważnieniu do działania we wszystkich sprawach podatkowych i innych, które należą do właściwości organów podatkowych i kontroli skarbowej
– pełnomocnictwo szczególne, polegające na upoważnieniu do działania w konkretnej sprawie
– pełnomocnictwo do doręczeń, które jest obowiązkowe do ustanowienia w kraju, jeżeli strona nie ustanowiła wcześniej pełnomocnika ogólnego lub szczególnego.
Udzielającym pełnomocnictwa może być osoba fizyczna, jak również osoba prawna działająca przez swoich przedstawicieli ustawowych lub statutowych.
Pełnomocnictwo może zostać udzielona w formie pisemnej, jak również ustnej z obowiązkiem zgłoszenia do protokołu. Mocodawca może upoważnić pełnomocnika do udzielania dalszych pełnomocnictw, które wynikają bezpośrednio z treści umowy.
Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może upoważnić funkcjonariusza państwowego lub pracownika kierowanej jednostki do załatwienia spraw w jego imieniu, a nadto do wydawania zaświadczeń, decyzji i postanowień.
Nie do każdej czynności jednak będzie możliwe ustanowienie pełnomocnika. Kodeks postępowania administracyjnego wskazuje bowiem, że strona nie może wyznaczyć pełnomocnika do czynności, których charakter wymaga jej osobistego działania. W zakresie postępowania przed ZUS będą to przede wszystkim sytuacje, kiedy strona zostaje wezwana do osobistego stawiennictwa, w celu złożenia wyjaśnień lub zeznań. Wówczas wezwany musi stawić się w Zakładzie osobiście.

 Prawo do renty przysługuje ubezpieczonemu, który łącznie spełni następujące przesłanki, mianowicie po pierwsze zostanie uznany za niezdolnego do pracy, po drugie ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy, po trzecie niezdolność do pracy powstała w okresie składkowym tj. ubezpieczenia, zatrudnienia lub okresie nieskładkowym w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego. Wymóg powstania niezdolności do pracy w określonym ustawą emerytalną czasie nie obowiązuje w stosunku do osoby, która spełnia łącznie następujące warunki:
– została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,
– spełnia warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego
oraz
– legitymuje się co najmniej 20-letnim (w przypadku kobiety) i 25-letnim (w przypadku mężczyzny) okresem składkowym i nieskładkowym.
Okres składkowy i nieskładkowy wymagany do przyznania renty uzależniony jest od wieku osoby, w jakim powstała niezdolność do pracy.
rodzaje rent :
Renta stała przysługuje ubezpieczonemu którego niezdolność do pracy została uznana za trwałą.
Renta okresowa przysługuje – jeśli niezdolność do pracy ma charakter czasowy. Przysługuje ona przez okres wskazany w decyzji organu rentowego. Po upływie tego okresu ubezpieczony może wystąpić do ZUS z wnioskiem o przedłużenie prawa do renty na dalszy okres. Nie później niż na trzy miesiące przed ustaniem prawa do renty okresowej ZUS zawiadamia osobę zainteresowaną o terminie wstrzymania wypłaty oraz o warunkach przywrócenia prawa do tego świadczenia.

Renta szkoleniowa przysługuje Jeśli ubezpieczony spełni warunki wymagane do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy i uzyska orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, może otrzymać rentę szkoleniową. Renta szkoleniowa nie przysługuje np. w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Prawo do emerytury reguluje ustawodawca.

Ustawa podzieliła ubezpieczonych na trzy grupy wiekowe. Przynależność do określonej grupy wiekowej skutkuje tym, że różne są zarówno warunki, na których można nabyć prawo do emerytury, jak i zasady ustalania jej wysokości. Emerytura przyznawana jest – co do zasady – na wniosek osoby zainteresowanej. Wyjątek dotyczy osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy, urodzonych zarówno przed 1949 r., jak i po 1948 r., którym w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego emeryturę przyznaje się z urzędu. Emerytura przyznawana jest – co do zasady – na wniosek osoby zainteresowanej. Wyjątek dotyczy osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy, urodzonych zarówno przed 1949 r., jak i po 1948 r., którym w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego emeryturę przyznaje się z urzędu.Negatywna decyzja wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie oznacza jednak definitywnego zakończenia sprawy. Prawo przewiduje możliwość dalszego działania, poprzez złożenie odwołania od decyzji do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie wnosi się na piśmie, do sądu, w okręgu którego odwołujący ma miejsce zamieszkania, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zasada pośrednictwa w składaniu odwołania polega na tym, iż ubezpieczony nie wnosi odwołania bezpośrednio do sądu, gdyż musi ono najpierw przejść przez ręce organu, który wydał decyzję.Wyjątkiem od zasady pośrednictwa jest sytuacja, w której ubezpieczony nie jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika.
Odwołanie należy wnieść w terminie miesiąca od dnia, w którym doręczono odpis decyzji.
Dodatkowo, warto nadmienić, iż odwołanie do sądu można w wyjątkowych sytuacjach złożyć również w przypadku bezczynności organu rentowego tj. gdy organ rentowy nie wyda decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia. Taka sytuacja traktowana jest bowiem jako decyzja odmowna organu.
Odwołanie od decyzji organu rentowego, jest szczególnym rodzajem pisma wszczynającego postępowanie sądowe. Pismo inicjujące postępowanie sądowe powinno spełniać określone wymogi formalne.
Odwołanie od decyzji organu rentownego nie podlega opłacie skarbowej.Jednakże w przypadku, gdy sąd uzna odwołanie od decyzji ZUS za niezasadne, może obciążyć ubezpieczonego kosztami postępowania np. kosztami zastępstwa procesowego w wysokości 60 zł, gdy ZUS był reprezentowany przez radcę prawnego czy adwokata.
Warto złożyć odwołanie od decyzji, przede wszystkim dlatego,że po złożeniu odwołania, sprawa trafi pod ocenę niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu. Okoliczności, co do których zaistniał spór będą ponownie badane. Dodatkowo ubezpieczony może skorzystać ze środków dowodowych.Pracodawca w przypadku ustania stosunku pracy pracownika ma liczne obowiązki. Jednym z nich jest niezwłoczne wydanie świadectwa pracy. W przypadku, kiedy pracodawca wydał świadectwo pracy zawierające błędy musi je sprostować. Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi lub osobie przez pracownika upoważnionej do jego odebrania. W przypadku, kiedy nie jest możliwe wydanie świadectwa pracy, w dniu w którym ustał stosunek pracy, pracodawca ma obowiązek najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy przesłać świadectwo pracownikowi lub osobie upoważnionej za pośrednictwem poczty lub doręczyć w inny sposób. Zdarza się, że pracodawca wyda pracownikowi świadectwo zawierające błędy. W związku z tym w razie wydania błędnego świadectwa pracy pracownik ma prawo w ciągu 7 dni wystąpić do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. Pracodawca natomiast ma obowiązek zbadania wniosku oraz zawiadomienia pracownika na piśmie o podjętej przez siebie decyzji. Pracodawca ma na to 7 dni od dnia otrzymania wniosku o sprostowanie.

Świadectwo pracy to dokument, w którym zawarte są informacje dotyczące okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy, w szczególności zaś informacje o rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy, wynagrodzeniu i kwalifikacjach pracownika oraz o trybie ustania stosunku pracy. Świadectwo pracy wymagane jest przez kolejnego pracodawcę, który przyjmuje pracownika do pracy.  

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć (wszystkie wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie), które nastąpiło w związku z pracą:
– podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności bądź poleceń przełożonych (podejmowanych nie tylko w miejscu wykonywania pracy, ale także poza takim miejscem),
– podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
– w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Pracownik może żądać od pracodawcy odszkodowania za wypadek przy pracy, gdy świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie pokryje wszystkich kosztów leczenia poszkodowanego.
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, każdy pracodawca ma obowiązek odprowadzenia składek dla pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – właśnie z tych składek, w razie wypadku podczas wykonywania obowiązków służbowych, wypłacane jest odszkodowanie pracownikowi.
Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, pracownik, który w wyniku wypadku w pracy, doznał uszczerbku na zdrowiu lub rozstrojenia zdrowia, ma prawo ubiegać się o świadczenie pieniężne od pracodawcy w celu wyrównania doznanej szkody, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych w całości nie pokrył. Odpowiedzialność pracodawcy ma bowiem charakter uzupełniający i z żądaniem odszkodowania możemy wystąpić do niego dopiero gdy uzyskamy świadczenie z ZUS-u.
Jeżeli pracodawca ponosi winę za wypadek swojego pracownika, musi pokryć koszty jego leczenia, a w przypadku gdy stał się on inwalidą wypłacić musi sumę, która umożliwi mu przekwalifikowanie się do innego zawodu.

 Pracownik, z którym rozwiązano umowę o pracę może domagać się przywrócenie do pracy dokładnie na tych samych warunkach, na których pracował przed zwolnieniem.  Pracownik może ubiegać się o przywrócenie do pracy na tych samych warunkach w dwóch sytuacjach :

-gdy pracodawca rozwiązał z nim za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony bez uzasadnienia lub z naruszeniem innych przepisów o wypowiadaniu umów o pracę

-gdy pracodawca rozwiąże z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów prawa o rozwiązywaniu umów w tym trybie.

Orzeczenie o przywrócenie do pracy wydaje właściwy sąd. Pracownik w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienie się wyroku przywracającego go do pracy musi zgłosić chęć do podjęcia pracy u tego pracodawcy.

Sprawy sądowe dotyczące ustania stosunku z powództwa pracownika niejednokrotnie kończą się jego wygraną.
Wyrok zapadły przed sądem pracy w wyniku sprawy wniesionej przez pracownika  pracownika może zakończyć się orzeczeniem o odszkodowaniu lub o przywróceniu do pracy. W przypadku przywrócenia do pracy następuje wznowienie stosunku pracy przerwanego przez bezprawne rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę. Następuje więc niejako „reaktywowanie” dotychczasowego zatrudnienia, co powoduje, że nie ma potrzeby zawierania z przywróconym pracownikiem nowej umowy o pracę.
Takie odnowienie stosunku pracy następuje jednak pod warunkiem spełnienia przez pracownika określonego wymogu. Jest nim zgłoszenie powrotu do pracy w terminie 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o przywróceniu do pracy. Pracodawca przegrywając sprawę jest zmuszony zaakceptować pracownika na stanowisku z którego został zwolniony Jeżeli wspomniane stanowisko zostało już zlikwidowane lub pracuje na nim inna osoba, pracodawca może skierować przywróconego pracownika do innej pracy na 3 miesiące w roku kalendarzowym. W razie braku zgody pracownika na kontynuowanie pracy na nowym stanowisku, konieczne jest wypowiedzenie mu dotychczasowych warunków pracy i płacy. Na czas trwania wypowiedzenia zmieniającego, jeżeli nie ma możliwości świadczenia pracy na „wyprocesowanym” stanowisku, pracodawca powinien zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
Pracownik, który podjął pracę na stanowisku przywróconym mu na mocy wyroku sądu, może zakładać, że po powrocie będą mu przysługiwały dokładnie te same uprawnienia jak przed rozwiązaniem stosunku pracy. Zakres uprawnień po przywróceniu do pracy odbiega jednak na niekorzyść pracownika w zakresie urlopu wypoczynkowego. Pomimo że restytucja stosunku pracy zakłada ciągłość zatrudnienia, to za czas między rozwiązaniem stosunku pracy a ponownym jej podjęciem pracownik nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego. To uprawnienie jest bowiem ściśle związane z istnieniem stosunku pracy, a przepisy przewidujące przywrócenie do pracy nie wprowadzają fikcji prawnej polegającej na przyjęciu, iż w okresie pomiędzy zwolnieniem z pracy, a ponownym jej podjęciem na mocy wyroku występował stosunek pracy.
W przypadku bezprawnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, prawo do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy obejmuje okres bezczynności zawodowej, nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za miesiąc. Również przy tym trybie rozwiązania umowy pracownicy szczególnie chronieni zachowują prawo do wynagrodzenia za cały czas bezrobocia. Okres bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie, wlicza się do okresu zatrudnienia przywróconego pracownika. Natomiast czasu pozostawania bez pracy, za który nie przyznano wynagrodzenia, nie uważa się za przerwę w zatrudnieniu, która pociągałaby za sobą utratę uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego stażu pracy.


article-img

Ustawodawca przewidział, że każdy pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy – szczególnie, gdy nie zostało ono dokonane zgodnie z prawem. Termin na wniesienie takiego pisma jest krótki, bo tylko 7 dniowy – liczony od dnia doręczenia pracownikowi zawiadomienia wypowiadającego stosunek pracy. Sprawy z zakresu prawa pracy mogą być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. Pozew o zapłatę wynagrodzenia powinien zostać skierowany do właściwego sądu. Ważną kwestią jest to, że pozew jest wolny od jakichkolwiek opłat.

W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe – w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu. 

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć (wszystkie wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie), które nastąpiło w związku z pracą:
– podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności bądź poleceń przełożonych (podejmowanych nie tylko w miejscu wykonywania pracy, ale także poza takim miejscem),
– podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
– w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Pracownik może żądać od pracodawcy odszkodowania za wypadek przy pracy, gdy świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie pokryje wszystkich kosztów leczenia poszkodowanego.
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, każdy pracodawca ma obowiązek odprowadzenia składek dla pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – właśnie z tych składek, w razie wypadku podczas wykonywania obowiązków służbowych, wypłacane jest odszkodowanie pracownikowi.
Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, pracownik, który w wyniku wypadku w pracy, doznał uszczerbku na zdrowiu lub rozstrojenia zdrowia, ma prawo ubiegać się o świadczenie pieniężne od pracodawcy w celu wyrównania doznanej szkody, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych w całości nie pokrył. Odpowiedzialność pracodawcy ma bowiem charakter uzupełniający i z żądaniem odszkodowania możemy wystąpić do niego dopiero gdy uzyskamy świadczenie z ZUS-u.
Jeżeli pracodawca ponosi winę za wypadek swojego pracownika, musi pokryć koszty jego leczenia, a w przypadku gdy stał się on inwalidą wypłacić musi sumę, która umożliwi mu przekwalifikowanie się do innego zawodu.

 Powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy to uprawnienie przysługujące każdemu zatrudnionemu na innej podstawie niż umowa o pracę- umowa o dzieło, umowa zlecenie- jeśli warunki w jakich wykonuje świadczenie odpowiadają stosunkowi pracy. Instytucja ta ma na celu przeciwdziałanie niezgodnemu z prawem zastępowaniu umów o pracę tzn. „śmieciówkami”. Zgodnie z przepisem art.22 § 12 Kodeksu pracy zakazane jest zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi przy zachowaniu warunków, jakie spełniać powinien stosunek pracy. Zastępowanie umów o pracę, umowami cywilnoprawnymi jest dla pracodawców korzystne, z uwagi na zwolnienie ich z większości zobowiązań, jakie ciążyłyby na nich zgodnie z przepisami prawa pracy.
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenie czy umowy o dzieło nie będzie mógł skorzystać z płatnego urlopu, nie przysługuje mu gwarancja minimalnego wynagrodzenia, a zakończenie z nim współpracy może nastąpić z dnia na dzień. Niestety wielu z nas godzi się na takie warunki zatrudnienia, głównie ze strachu przed bezrobociem. Często dzieje się tak, że zakres czynności wykonywanych przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy cywilnoprawnej odpowiada w rzeczywistości stosunkowi pracy.
Z żądaniem ustalenia istnienia stosunku pracy można wystąpić w razie wątpliwości, że dana osoba zatrudniona była nie na podstawie umowy cywilnoprawnej lecz na podstawie umowy o pracę. Z powództwem takim można zwrócić się do sądu pod warunkiem posiadania interesu prawnego.
Nie można jednoznacznie określić schematu postępowania w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy. Jest to uzależnione od konkretnego stanu faktycznego. W każdym bądź razie zadaniem sądu jest ustalenie czy w danej sprawie więcej cech świadczy o istnieniu stosunku cywilnoprawnego, czy też o istnieniu stosunku pracy. W pierwszym przypadku sąd oddali powództwo, w drugim je uwzględni.

 

 

 

  

Pod pojęciem zarządzania przedsiębiorstwem rozumie się celowe podejmowanie przez odpowiednie osoby i organy decyzji , dzięki wykorzystaniu posiadanych zasobów do osiągnięcia celów lub celowego dysponowania zasobami. Ogólnie rzecz biorąc chodzi o ustalenie celów, ich hierarchizację i powodowanie żeby te cele były zrealizowane.
Zarządzanie pojmowane instytucjonalnie oznacza grupę osób, którym w przedsiębiorstwie dano uprawnienia do wydawania poleceń.
Podejście funkcjonalne w pojęciu zarządzania oznacza czynności i różne funkcje mające na celu kierowanie wszystkimi działaniami w ramach określonych struktur organizacyjnych (tradycyjne i nowoczesne).Chodzi tu o działania niezbędne do realizacji zadań przedsiębiorstwa, które muszą być realizowane, podejmowane, aby realizować określone cele.
Można zarządzać zasobami:
– rzeczowymi, materiałowymi;
– ludzkimi, intelektualnymi;
– informacyjnymi;
– finansowymi.

Regulamin pracy to wewnątrzzakładowy akt normatywny wydawany przez pracodawcę, ustalający organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy. Regulaminu pracy nie musi tworzyć pracodawca, u którego pracuje mniej niż 20 pracowników lub który jest objęty zakładowym lub ponadzakładowym układem zbiorowym.
Postanowienia regulaminu pracy nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy kodeksu pracy, ustaw, rozporządzeń wykonawczych, układów zbiorowych oraz porozumień zbiorowych.
Zmiana regulaminu pracy następuje w takim samym trybie, jak jego wprowadzenie. Zmiany dokonywane są:
– samodzielnie przez pracodawcę, jeżeli w zakładzie pracy nie działa zakładowa organizacja związkowa, lub jeżeli zmiana regulaminu nie zostanie uzgodniona z zakładową organizacją związkową, albo gdy kilka organizacji nie przedstawi wspólnego stanowiska w terminie 30 dni od otrzymania projektu zmian regulaminu,
– w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, jeżeli działa ona w zakładzie pracy.
Uzyskanie mocy obowiązującej przez regulamin pracy uwarunkowane jest podaniem go do wiadomości pracowników. Pracodawca ma zapewnić faktyczną możliwość dotarcia do tekstu regulaminu, natomiast decyzja o zapoznaniu się przez pracownika z jego treścią zależy od niego samego.

Układem zbiorowym pracy jest porozumienie zawarte między pracodawcą a pracownikami, reprezentowanymi przez zakładową organizację związkową. Porozumienie to określa wzajemne prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy, a więc m.in. warunki pracy i płacy, inne świadczenia związane z pracą, tryb rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy, tryb rozstrzygania sporów wynikających ze stosowania danego układu itp.
Prawo pracy, ze względu na zakres podmiotowy, rozróżnia dwa rodzaje układów zbiorowych pracy:
-zakładowe układy zbiorowe pracy, które obowiązują u danego pracodawcy
-ponadzakładowe układy zbiorowe pracy, które wykraczają poza granice jednego zakładu pracy – np. dla pracowników tej samej branży.
Podział ten nie wyczerpuje oczywiście wszelkich możliwych układów zbiorowych, które mogą być zawierane także tylko dla określonych grup.

 

 Do obowiązków pracownika należy zaliczyć również zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Rozszerzeniem tego obowiązku jest umowa o zakazie konkurencji. Kodeks Praca wyróżnią dwa rodzaje umów o zakazie konkurencji, a mianowicie umowy zawarte na czas trwania stosunku pracy oraz umowy zawarte na okres po ustaniu stosunku pracy.
Przez zawarcie umowy o zakazie konkurencji pracownik zobowiązuje się, że nie będzie prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy.
Jeżeli pracownik zawarł umowę o zakazie konkurencji nie ma znaczenia, czy podjęte przez niego czynności w zakresie konkurencyjnym do działalności pracodawcy są odpłatne czy nieodpłatne.
Umowa o zakazie konkurencji musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Może to być część umowy o pracę albo odrębna umowa. Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta jednocześnie z umową o pracę albo w okresie późniejszym.
Pracodawca może uzależnić zawarcie umowy o pracę od podpisania przez pracownika umowy o zakazie konkurencji
Jeżeli pracodawca proponuje pracownikowi zawarcie umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, to odmowa zawarcia takiej umowy może stanowić przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę. Wyjątek będzie dotyczył sytuacji, gdy proponowane przez pracodawcę warunki zakazu konkurencji są niezgodne z przepisami Kodeksu pracy.


article-img

canadian cialis how long does viagra last women viagra generic cialis at walmart cialis 5mg viamedic cialis liquid cialis viagra without a doctor prescription usa cialis coupon viagra medicine levitra vs viagra levitra cialis online best price viagra free cialis viagra activate pfizer viagra coupons from pfizer free viagra cialis testimonials cialis prices what works better than viagra cialis generic availability cilias generic levitra vardenafil 20mg viagra for men viagra kaufen viagra from canada buying viagra levitra 20mg cost per pill order viagra daily cialis cheap viagra cialis 5 mg levitra 10 mg prezzo online viagra cialis price cialis alternative natural viagra sex viagra for women cialis trial cialis 30 day trial coupon viagra 100mg tablets retail price viagra tablets viagra pills viagra dosage viagra generico cialis coupon print cialis cost levitra erfahrungen viagra receptfritt buy cialis online discount viagra viagra bestellen viagra nebenwirkungen viagra side effects viagra price cialis professional cialis from canada viagra tablet viagra wikipedia generic viagra 100mg cialis for men cialis dosage strengths levitra vs viagra viagra cost female viagra vardenafil vs viagra buy viagra online buy levitra online viagra vs cialis vs levitra levitra generic where to buy viagra levitra 20 mg von bayer levitra without a doctor prescription viagra ohne rezept aus deutschland equipe argentine viagra levitra coupon cialis voucher viagra prices viagra wiki viagra uk cheap cialis viagra sex cialis for daily use viagra substitute cialis sample cheap levitra levitra 20 mg precio farmacia viagra vs cialis cialis samples wholesale cialis vardenafil 20mg sophia viagra cialis for women utilisation viagra how much does cialis cost what does viagra do cialis website viagra for sale uk cialis pharmacy prices buy levitra cyalis buy viagra cialis side effects levitra bayer 20mg meilleur prix viagra coupon levitra rezeptfrei deutschland cialis generic tadalafil cialis otc cialis samples overnight cialis for sale cialis dosage recommendations cialis effects side effects of cialis levitra 20 mg cost walmart cialis medication cialis canada cialis pills canada viagra viagra online cialis coupons printable what is cialis cialis discount viagra effects viagra 100 mg cialis 20mg directions generic cialis canadian viagra levitra prices viagra vs cialis vs levitra viagra natural over the counter viagra viagra 50mg 9 levitra at walmart viagra sans ordonnance cialis cheap pfizer viagra cialis 20 mg discount cialis viagra vs cialis erectile dysfunction cialis viagra canada cialis coupons from manufacturer viagra pill cealis cialis or viagra viagra 100mg cialis generic how does cialis work levitra coupons generic for cialis viagra tesco side effects of viagra herbal viagra canada cialis cialis 20mg generic viagra cialis canadian pharmacy buy generic viagra cialis when will cialis go generic viagra for sale how does viagra work cialis coupons 2017 price cialis viagra en ligne livraison 24h viagra alternative cialis pills for sale viagra cialis free trial viagra samples cialis coupon 20 mg levitra 20 mg viagra ohne rezept auf rechnung cialis dosage viagra on line no prec cialis vs viagra cialis tadalafil cialis savings card buy generic levitra generic cialis tadalafil cialis vs viagra lowest cialis prices viagra single packs buy cialis what is viagra cost of cialis generic levitra cialis for bph levitra vs viagra for hardness viagra generic how to use viagra viagra for women how to take cialis levitra dosage viagra soft viagra costs cialis on line viagra pillen kruidvat cialis daily cialis reviews cialis 30 day sample cialis 10 mg levitra 20mg viagra on line viagra alternatives cialis patent expiration revatio vs viagra cialis coupons viagra cialis cost of viagra cialis pricing cialis 5mg daily cialis patent expiration date extended viagra coupons 200 cialis coupon levitra online cialis copay card viagra without a doctor prescription levitra prezzo in farmacia cialis patent expiration 2017 online cialis viagra 100 cialascialis samples cialis viagra cost cialis pills for sale viagra wiki viagra from canada cialis voucher canadian cialis cialis testimonials cialis daily viagra on line viagra price revatio vs viagra cialis medication viagra single packs cialis cheap cialis on line cialis coupons printable levitra 20mg cost per pill viagra bestellen cialis pricing viagra side effects equipe argentine viagra levitra 20mg cialis copay card viagra tablet levitra 20 mg viagra without a doctor prescription usa canada viagra levitra 20 mg precio farmacia buy levitra online cyalis cialis coupons viagra canada viamedic cialis herbal viagra buy generic levitra cialis free trial order viagra cialis savings card what is cialis cialis 5 mg viagra sex viagra soft viagra receptfritt viagra 100mg buy viagra online cialis prices when will cialis go generic levitra prices viagra generic cialis coupons 2017 canadian viagra levitra rezeptfrei deutschland utilisation viagra cialis pills levitra vs viagra for hardness viagra 100mg tablets retail price cialis from canada cialis 5mg daily viagra ohne rezept auf rechnung levitra dosage viagra prices viagra dosage best price viagra cialis coupons from manufacturer levitra 10 mg prezzo cialis for men viagra pill viagra nebenwirkungen cialis dosage recommendations viagra for women cialis tadalafil viagra tesco viagra vs cialis generic levitra vardenafil 20mg cialis patent expiration 2017 cialis coupon print viagra vs cialis cialis generic cealis viagra pills levitra coupon levitra generic cialis alternative daily cialis levitra vs viagra viagra samples viagra without a doctor prescription generic cialis women viagra online viagra viagra pillen kruidvat cialis trial cialis or viagra viagra wikipedia cialis 20mg side effects of cialis discount cialis lowest cialis prices generic viagra 100mg levitra viagra en ligne livraison 24h cialis for daily use 9 levitra at walmart buy generic viagra cialis for women pfizer viagra coupons from pfizer what does viagra do cialis online viagra substitute viagra ohne rezept aus deutschland vardenafil 20mg vardenafil vs viagra how does viagra work viagra 100 cialas cialis otc cialis coupon 20 mg cialis side effects levitra online cialis samples overnight cialis patent expiration viagra online how much does cialis cost generic cialis tadalafil sex viagra for women viagra kaufen cialis cost how long does viagra last levitra erfahrungen levitra bayer 20mg meilleur prix what works better than viagra sophia viagra how to use viagra viagra medicine cost of cialis wholesale cialis levitra prezzo in farmacia where to buy viagra cialis for bph 200 cialis coupon how does cialis work viagra on line no prec levitra without a doctor prescription viagra 100 mg cialis canada viagra vs cialis vs levitra cialis patent expiration date extended viagra for sale uk free cialis cialis reviews how to take cialis generic levitra canada cialis viagra activate cost of viagra cialis 10 mg viagra alternative erectile dysfunction cialis buy viagra viagra tablets cialis discount cialis website cialis canadian pharmacy what is viagra side effects of viagra cialis 30 day trial coupon cheap viagra cialis 20mg directions viagra cialis price cialis viagra coupon viagra generico pfizer viagra cialis generic tadalafil cialis effects viagra uk levitra 20 mg von bayer levitra vs viagra levitra coupons viagra 50mg levitra 20 mg cost walmart buying viagra viagra costs cilias cialis professional cialis dosage strengths cialis sample buy cialis online viagra natural viagra effects cialis dosage over the counter viagra cheap cialis liquid cialis female viagra cialis vs viagra free viagra cialis generic availability discount viagra cialis 20 mg natural viagra buy levitra online cialis viagra alternatives generic cialis at walmart cialis price generic for cialis cheap levitra viagra sans ordonnance viagra coupons cialis 30 day sample cialis pharmacy prices generic viagra buy cialis viagra vs cialis vs levitra viagra for men cialis coupon viagra cialis vs viagra viagra for sale cialis for sale cialis 5mg


article-img

viagra costs cialis price cialis generic availability cialis free trial cialis coupon 20 mg cialis coupons 2017 buying viagra cost of viagra when will cialis go generic levitra online cialis 30 day trial coupon viagra single packs buy levitra online cialis patent expiration 2017 cialis side effects generic viagra erectile dysfunction cialis cialis 10 mg viagra online viagra viagra generico generic viagra 100mg viagra wikipedia how does viagra work viagra for sale uk levitra without a doctor prescription free cialis cialis generic viagra without a doctor prescription usa viagra sans ordonnance cialis samples overnight viagra vs cialis vs levitra viagra effects cialis vs viagra levitra 10 mg prezzo order viagra discount cialis levitra 20 mg viagra substitute viagra medicine viagra for men levitra bayer 20mg meilleur prix levitra 20mg cost per pill canadian viagra cialis canadian pharmacy viagra alternative how much does cialis cost viagra coupon viagra for sale cialis online cialis for men cilias cialis 5mg daily viagra alternatives cialis cheap cialis patent expiration cialis copay card cost of cialis cyalis cialis website how to take cialis viagra 100 cialis 5mg side effects of cialis cialis for bph cialis or viagra viagra without a doctor prescription levitra coupons viagra sex female viagra buy generic viagra how long does viagra last cialis voucher cealis cialis coupons cialis 20 mg viagra en ligne livraison 24h cialis tadalafil daily cialis cialis discount viagra 100 mg viagra cost cialis dosage recommendations how does cialis work vardenafil 20mg cialis for daily use sex viagra for women cialis patent expiration date extended buy viagra online cialis otc cialis 20mg directions cialis cost cialis pharmacy prices viagra kaufen viagra for women wholesale cialis cialis pills for sale cialis for sale canadian cialis cheap cialis levitra 20 mg cost walmart buy generic levitra viagra price cialis on line online cialis levitra generic generic cialis viagra vs cialis vs levitra levitra cialis dosage what works better than viagra cialis generic tadalafil cialis testimonials viagra generic cialis professional cialis for women cialis daily buy viagra levitra 20 mg von bayer cialis coupons from manufacturer cialis savings card buy cialis online discount viagra viagra wiki viagra 100mg tablets retail price levitra vs viagra for hardness where to buy viagra viagra tablet side effects of viagra canada viagra levitra 20 mg precio farmacia viagra 100mg how to use viagra levitra vs viagra cialis pricing cheap levitra viagra natural viagra from canada price cialis liquid cialis viagra on line no prec viagra uk free viagra viagra pill cialis 30 day sample generic levitra 200 cialis coupon utilisation viagra cialis vs viagra viagra vs cialis buy levitra 9 levitra at walmart levitra coupon levitra 20mg generic levitra vardenafil 20mg cheap viagra cialas levitra prices viagra ohne rezept aus deutschland cialis dosage strengths cialis canada viagra receptfritt viagra nebenwirkungen generic cialis tadalafil viagra canada viagra bestellen over the counter viagra viagra vs cialis sophia viagra lowest cialis prices viagra soft cialis sample cialis samples viagra samples viagra activate viagra ohne rezept auf rechnung cialis reviews cialis 5 mg natural viagra generic for cialis revatio vs viagra viagra pillen kruidvat cialis coupons printable cialis coupon levitra dosage cialis prices what is viagra best price viagra pfizer viagra levitra vs viagra herbal viagra pfizer viagra coupons from pfizer viagra side effects canada cialis viagra tablets viamedic cialis cialis 20mg cialis from canada cialis pills viagra on line cialis alternative vardenafil vs viagra buy cialis cialis effects women viagra levitra rezeptfrei deutschland cialis viagra 50mg levitra erfahrungen viagra online viagra coupons cialis coupon print cialis trial viagra pills cialis medication levitra prezzo in farmacia equipe argentine viagra viagra prices viagra cialis viagra tesco viagra dosage what does viagra do what is cialis generic cialis at walmart