Archiwa kategorii: Prawo budowlanePostępowanie sądowe w sprawach budowlanych zazwyczaj jest bardzo trudne i długotrwałe.
Rzadko się zdarza, aby strony postępowania miały wzorcowo udokumentowane kwestie związane z zawarciem umowy o roboty budowlane – zazwyczaj udowodnienie swoich racji wymaga przesłuchania wielu świadków jak również powołanie biegłych sądowych.
Sądem właściwym dla spraw dotyczących nieruchomości jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, jak również miejsce zlecenia wykonania usługi.
Strony w umowie powinny określić, w który sąd będzie właściwy na wypadek powstania sporu.

Sądem właściwym dla spraw o wartości przedmiotu sporu poniżej 75 tys. zł będzie sąd rejonowy, natomiast powyżej 75 tys. zł sąd okręgowy.
Opłata od pozwu wynosi 5 % od wartości przedmiotu sporu.
Przebieg i czas trwania postępowania sądowego w dużym stopniu jest zależny od zachowania stron, ich staranności i sprawności w przedstawianiu dowodów – jednak to sąd czuwa nad przebiegiem całego postępowania. Niezależnie od trybu postępowania każda sprawa w sądzie jest kosztowna i stresująca, dlatego należy dołożyć wszelkiej staranności już na etapie podpisywania umowy o roboty budowlane oraz dokumentując sposób jej wykonania.

Postępowanie o wydanie decyzji dotyczącej warunków zabudowy trawa zazwyczaj kilka miesięcy – cierpi na tym przede wszystkim proces inwestycji budowlanych. Inwestorzy winią za to skomplikowaną, sformalizowaną procedurę, lecz niekoniecznie winne są przepisy; często zawini urzędnik, niewłaściwie stosujący prawo.
Rozpoczęcie inwestycji budowlanej poprzedzone jest wymogiem, aby w miejscach, gdzie nie obowiązuje plan zagospodarowania terenu, uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.
Decyzja jest instrumentem planowania przestrzennego. Jej celem jest ustalenie czy dane zamierzenie inwestycyjne nie naruszy ładu przestrzennego. Decyzja może zatem regulować wysokość budynku, jego kształt, kolor elewacji, posadowienie na działce i inne elementy istotne z punktu widzenia urbanistyki i estetyki. Inaczej niż przy pozwoleniu na budowę, do ustalenia warunków zabudowy nie jest niezbędne posiadanie przez wnioskującego praw do nieruchomości. Decyzja sama w sobie nie rodzi prawa do terenu, ani nie narusza prawa własności. O ustalenie warunków zabudowy dla dowolnego terenu może zatem wystąpić każdy.
Organem samorządowym wydającym decyzję o warunkach zabudowy jest wójt burmistrz, prezydent miasta. W praktyce decyzję wydaje w jego imieniu odpowiednia komórka w urzędzie
gminy. Najczęściej jest to wydział urbanistyki, geodezji albo planowania przestrzennego.
Zdarza się tak, że uczestnicy postępowania mają sprzeczne interesy. Inwestorowi chodzi o jego jak najszybsze zakończenie i wydanie pozytywnej decyzji, a pozostałym stronom mogą to postępowanie przedłużać z różnych powodów. Zatem w interesie inwestora leży czuwanie nad aktami sprawy, aby w przypadkach błędów merytorycznych lub proceduralnych jak najszybciej zwrócić na nie uwagę urzędnika prowadzącego sprawę. Inwestor może też z własnej inicjatywy sprawdzać dane w księgach wieczystych i ewidencji gruntów, wreszcie na własną rękę poszukiwać stron postępowania, nieznanych organowi z miejsca pobytu.Pod pojęciem umowy o roboty budowlane kryje się zobowiązanie wykonawcy do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, oraz inwestora do dokonania przez niego wymaganych właściwymi przepisami czynnościami związanym z przygotowaniem robót, a w szczególności do przekazania terenu budowy, dostarczenia projektu, a w końcowej fazie odbioru budynku i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Umowa o roboty budowlane jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, odmianą umowy o dzieło. Nie oznacza to jednak, że wszystkie postanowienia dotyczące umowy o dzieło należy stosować przy umowie o roboty budowlane.
W przypadku, gdy strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, wykonawca zamówienia nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawierania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów pracy.

W stosunku do umów o roboty budowlane stosuje się postanowienia o rękojmi za wady fizycznej rzeczy sprzedanej. W zależności od tego, czy dany obiekt budowlany jest nieruchomością czy ruchomością, okres rękojmi wynosi odpowiednio: 5 lat albo 2 lata.
Przy rozróżnieniu umowy o roboty budowlane od innych umów prawa cywilnego najważniejsze znaczenie ma jej przedmiot, jakim jest wykonanie obiektu budowlanego, i ustalenie, czy proces inwestycyjny był wykonywany według rygorów i procedur przewidzianych przepisami prawa budowlanego.

 

 


Procesem budowlanym jest zainicjowanie budowy obiektu budowlanego w określonym miejscu lub terenie. W obowiązującym porządku prawnym uruchomienie procesu budowlanego jest związane z przestrzeganiem Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane; ustawa ta definiuje obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego odpowiedzialnych za jego uruchomienie.
W większości przypadków uczestników procesu budowlanego ustala odpowiedni organ administracyjny w postępowaniu o wydanie pozwolenie na budowę, rozbiórkę. Uczestnicy procesu budowlanego wymienieni w prawie budowlanym nie są jedynymi uczestnikami tego procesu, jednak to właśnie oni odpowiadają za prawidłowy jego przebieg.
Określenie „proces budowlany” dotyczy tak naprawdę jednego z procesów nazwanych w ustawie Prawo Budowlane jako roboty budowlane. Jest to oczywiście budowa czyli wykonywanie obiektu lub jego nadbudowa, rozbudowa a także może to być jego odbudowa w określonym miejscu. Uczestnicy procesu budowlanego są więc związani z jednym obiektem, a nie koniecznie z całym zamierzeniem budowlanym, w którym tych obiektów może być więcej.
Bardzo często zdarza się, że inwestorzy gubią się w lawinie przepisów, znajdujących się w kilkunastu ustawach i rozporządzeniach; w skomplikowanych procedurach administracyjnych, wymagających uzyskania niezbędnych, decyzji, pozwoleń, zaświadczeń, dokumentów.
Konsekwencją wzniesienia obiektu budowlanego bez wymaganych pozwoleń – samowoli budowlanej – jest nakaz rozbiórki lub zapłacenie wysokiej opłaty . Rozbiórka wykonywana jest na koszt inwestora, który nie działał zgodnie z prawem omeprazole 40 mg capsule.
Największym miastem w Polsce, z uwagi na liczbę powstałych samowoli budowlanych jest Zakopane, niektóre obiekty wzniesione bez zachowania odpowiednich reguł liczą nawet 30 lat.