Archiwa kategorii: Prawo administracyjneUposażenie zasadnicze policjanta zależy od grupy zaszeregowania jego stanowiska służbowego oraz od wysługi lat. Jednak na wysokość jego miesięcznej pensji duży wpływ mają też różnego typu dodatki do uposażenia., m.in. dodatek służbowy. Roszczenia z tytułu prawa do uposażenia i innych świadczeń oraz należności pieniężnych ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
Pozostałe rodzaje dodatków, które w określonych sytuacjach mogą zwiększyć miesięczne pobory funkcjonariuszy to dodatek stołeczny, za opiekę nad służbowym koniem lub psem, a także dodatek instruktorski, lotniczy, kontrolerski, specjalny i terenowy. Są one przyznawane funkcjonariuszom ze względu na szczególne właściwości, kwalifikacje, warunki lub miejsce pełnienia służby.

W większości są to dodatki o charakterze stałym. Oznacza to, że są ustalane w stawkach miesięcznych, a nie – że ich wysokość jest niezmienna.

Zarówno samo przyznanie dodatku służbowego, jak i jego wysokość zależą od decyzji przełożonego, a w zasadzie od jego oceny wywiązywania się przez policjanta z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru i zakresu oraz rodzaju i poziomu kwalifikacji zawodowych policjanta.

Dodatek taki przyznawany jest policjantowi w określonej kwocie na czas nieokreślony w wysokości nieprzekraczającej 50 % podstawy wymiaru, którą stanowi suma należnego mu uposażenia zasadniczego oraz dodatku za stopień w stawce ustalonej dla policyjnego stopnia etatowego odpowiadającego zajmowanemu stanowisku służbowemu.

Przepisy określają zatem tylko górną granicę tego dodatku, resztę pozostawiając uznaniu przełożonych. Uznaniowość wysokości dodatku służbowego oznacza, że nawet policjanci wykonujący te same zadania służbowe mogą mieć dodatek służbowy w różnej wysokości.
Dodatek służbowy może być przyznany na stałe lub na czas określony w związku z powierzeniem policjantowi nowych lub dodatkowych zadań bądź obowiązków służbowych na innym stanowisku, a także za wzorową służbę. Jego wysokość po podwyższeniu nie może być bowiem wyższa niż 50 % podstawy wymiaru.

Możliwe jest też jego zmniejszenie. Obniżka ta nie może wynieść więcej niż 30 % otrzymywanej stawki.

 W przypadku zwolnienia policjanta ze służby sąd może sprawdzić, czy stan faktyczny sprawy został wszechstronnie wyjaśniony w świetle wszystkich przepisów prawa. Jednak sam wybór rozstrzygnięcia, dokonywany przez przełożonego policjanta na podstawie kryteriów słuszności i celowości.

Ustawa o Policji wskazuje sytuację, kiedy policjant zostanie bezwzględnie zwolniony ze służby.
Jednym z powodów zwolnienia policjanta może być ważny interes służbowy.
Przez pojęcie „ważny interes służby” można rozumieć utratę przez policjanta nieposzlakowanej opinii. Zgodnie z art. 25 ustawy służbę w Policji może pełnić osoba, która spełnia określone warunki. Jednym z nich jest właśnie nieposzlakowana opinia.
Policjant może zostać odprawiony ze służby w Policji w przypadkach:

niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej lub służby kontraktowej;
– skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

– powołania do innej służby państwowej, a także objęcia funkcji z wyboru w organach samorządu terytorialnego lub stowarzyszeniach;

– nabycia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej;

– gdy wymaga tego ważny interes służby;

– likwidacji jednostki Policji lub jej reorganizacji połączonej ze zmniejszeniem obsady etatowej;

– upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby;

– popełnienia czynu o znamionach przestępstwa albo przestępstwa skarbowego, jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia jego pozostanie w służbie;

– upływu 12 miesięcy zawieszenia w czynnościach służbowych, jeżeli nie ustały przyczyny będące podstawą zawieszenia.
Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, aby funkcjonariusz Policji mógł wykonywać swoje obowiązki służbowe nie może być podejrzewany o prowadzenie działalności, która byłaby sprzeczna z prawem. Objęcie policjanta aktem oskarżenie powoduje utratę przez niego autorytetu i wiarygodności, które są niezbędne do wykonywania służby.
Zgodnie z wyrokiem  Objęcie policjanta aktem oskarżenia powoduje utratę przez niego autorytetu i wiarygodności, które są niezbędne do wykonywania służby.
Z uwagi na charakter służby pełnionej przez policjantów, w interesie państwa leży jak najszybsze usunięcie ze służby w Policji funkcjonariusza, którego czyn uniemożliwia pełnienie dalszej służby. Nie przeszkadza temu brak prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo, o które jest oskarżony policjant – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

  

Zgodnie z Ustawą o Policji z 6 kwietnia 1990 r. czas pełnienia służby policjanta jest określany wymiarem jego obowiązków, z uwzględnieniem prawa do odpoczynku. Obowiązki policjanta powinny być ustalone w taki sposób, aby mogły zostać wykonane w ramach 40-godzinnego tygodnia służby w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Policjant w tzw. zmianowym systemie pracy pełni służbę na zmiany trwające po 8 godzin, w nadzwyczajnych sytuacjach przełożony może nakazać pełnienie służby na zmiany trwające po 12 godzin na dobę.
Czas na przygotowanie do pełnienia służby, w szczególności przyjęcie lub zdanie dokumentacji z przebiegu służby, uzbrojenia i wyposażenia wliczony został do czasu pełnienia służby; jednakże czas ten nie powinien być dłuższy niż 30 minut.
Policjantowi, który przekroczył 40-godzinną normę pracy, udzielane zostają dni wolne od służby w tym samym wymiarze albo może być mu przyznana rekompensata pieniężna za tzw. nadgodziny. Jednakże liczba godzin nadliczbowych przekraczającym określoną normę, za która przyznano rekompensatę pieniężną nie może przekraczać 1/4 tygodniowego wymiaru czasu służby policjanta w 3-misięcznym okresie rozliczeniowym.
Wynagrodzenie dla policjantów za godziny nadliczbowe, Komenda Policji otrzymuje z funduszy stanowiących dochody własne powiatu lub gminy.
Rada powiatu lub rada gminy może przekazać, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem wykonawczym powiatu lub gminy a właściwym komendantem powiatowym (miejskim) policji, środki finansowe stanowiące dochody własne powiatu lub gminy, dla policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający ustawową normę. Rekompensaty pieniężne za nadobowiązkowe przepracowane godziny wypłacane są „z dołu „, w ciągu 20 dni o terminu przekazania budżetu na ten cel.
Nad to, należy pamiętać, że roszczenia o wypłatę ekwiwalentu za godziny nadliczbowo przepracowane przedawniają się po trzech latach od daty zwolnienia policjanta ze służby.
W rzeczywistości brakuje policjantów do pełnienia obowiązków, w związku z tym większość policjantów przepracowuje więcej godzin niż zakładają to przepisy Ustawy o Policji. Uzyskanie pieniężnej rekompensaty za nadliczbowo przepracowane godziny przez policjanta nie jest takie proste Z reguły w zamian za rekompensaty pieniężne za nadliczbowo przeprowadzone godziny policjantom udzielane są dni wolne od pełnienia obowiązków służbowych.

 Policjantowi można powierzyć pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku w tej samej miejscowości na czas nieprzekraczający 12 miesięcy. Uposażenie policjanta nie może być obniżone w wyniku powierzenia pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku.
Ideą powierzenia obowiązków służbowych policjantowi na innym stanowisku niż dotychczasowo zajmowanego przez niego może być np. sprawdzenie przydatności funkcjonariusza do wykonywania określonego rodzaju zadań należących do konkretnego stanowiska.
Rozkaz personalny o czasowym powierzeniu pełnienia obowiązków na innym stanowisku nie jest decyzją administracyjną; powierzenie funkcjonariuszowi pełnienia obowiązków na innym stanowisku i zwolnienie z nich jest aktem władczym o charakterze wewnętrznym, wynikającym z podległości służbowej.
Decyzja o powierzeniu obowiązków pełnienia służby na innym stanowisku nie jest decyzją uznaniową. Przełożony ma bowiem prawo kształtowania polityki kadrowej zapewniającej w jego ocenie najskuteczniejszą realizację ustawowych zadań służbowych. Posiada też uprawnienie do decydowania o obsadzie stanowisk służbowych w podległych mu jednostkach organizacyjnych, a w tym o powierzaniu obowiązków służbowych podległym funkcjonariuszom.
Czasowe powierzenie innych obowiązków policjantowi nie mieści się w kategorii zmiany stosunku służbowego. Nie zmienia bowiem jego treści.

Czas, na jaki funkcjonariuszowi zostaną powierzone inne obowiązki, określa jego przełożony w wydanym rozkazie personalnym. Jego długość uzależniona jest od określonych potrzeb jednostki, które w ten sposób mają być zaspokojone. Okres powierzenia nie może przekroczyć 12 miesięcy. Limit ten dotyczy oczywiście pojedynczego powierzenia obowiązków. Żaden przepis nie zabrania bowiem przełożonym korzystania z tej instytucji wobec jednego policjanta więcej niż raz.
Czasowe powierzenie pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku nie może powodować negatywnych skutków dla wysokości uposażenia otrzymywanego przez policjanta, co oznacza, iż nie może ono zostać zmniejszone w stosunku do uposażenia dotychczasowego. 

 

Przepisy polskiego prawa wprowadzają różne zasady legalizacji pobytu na terytorium Polski cudzoziemców – obywateli UE oraz cudzoziemców – obywateli państw spoza UE.
Co do zasady wymagania, jakie muszą zostać spełnione przez cudzoziemców, aby mogli oni zgodnie z prawem przebywać na terytorium Polski są zaostrzone w stosunku do obywateli państw spoza UE.
Cudzoziemiec planujący przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce, jednak owe zezwolenie jest wydawane na okres 3 lat. Okres ważności zezwolenia może być jednak krótszy, jeżeli podstawa ubiegania się o to zezwolenie wskazuje na zasadność pobytu krótszego. Należy mieć na uwadze, iż zezwolenie nie przedłużenia się samoczynnie, jeśli cudzoziemiec planuje pozostać w Polsce, musi ubiegać się o nowe zezwolenie. Cudzoziemiec, który chce uzyskać pozwolenie na pobyt czasowy w Polsce musi przedstawić udokumentowane powody, dla których chce pozostać na terytorium RP.
Cudzoziemiec powinien opuścić Polskę przed upływem terminu ważności zezwolenia na pobyt czasowy, chyba że uzyskał inny, ważny dokument pozwalający mu na legalny pobyt w Polsce.
Procedura legalizacji pobytu czasowego toczy się w urzędzie wojewódzkim w wydziale właściwym ds. cudzoziemców w województwie, w którym mieszka cudzoziemiec.
Zezwolenie na pobyt czasowy może zostać cofnięte, czyli unieważnione, gdy spełnione zostaną określone przesłanki.
Od cudzoziemca ubiegającego się o zezwolenie na pobyt czasowy są pobierane odciski palców do celów umieszczenia ich na karcie pobytu.
W przypadku, gdy cudzoziemiec składa wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy podczas swojego legalnego pobytu w Polsce oraz jeśli wniosek nie zawiera braków formalnych, to wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Stempel ten legalizuje pobyt cudzoziemca w Polsce do dnia wydania decyzji w sprawie karty pobytu.
Opłata skarbowa za rozpatrzenie sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy wynosi 340 zł. Opłata ta jest zwracana w przypadku decyzji negatywnej na wniosek zainteresowanej osoby. Opłata skarbowa za rozpatrzenie sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy wynosi 440 zł. W przypadku pozytywnej decyzji, należy zapłacić dodatkowo 50 zł za wydanie karty pobytu.
Koszty te można opłacić w kasie urzędu wojewódzkiego, w którym toczy się procedura lub przelać je na konto urzędu miasta. Informacje o numerze konta można uzyskać u właściwego wojewody.
Aby przebywać na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące cudzoziemiec musi uzyskać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Uzyskanie takiego zezwolenia będzie możliwe jeśli cudzoziemiec uzasadni potrzebę przebywania w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
Jednak cudzoziemiec, który chce stale przebywać na terytorium Polski musi uzyskać zezwolenie na osiedlenie się albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.
Zarówno zezwolenie na osiedlenie się, jak i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielane jest na czas nieoznaczony. Zezwolenie na osiedlenie się wygasa z chwilą otrzymania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE.
Cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE wydaje się karty pobytu.Postępowanie sądowe w sprawach budowlanych zazwyczaj jest bardzo trudne i długotrwałe.
Rzadko się zdarza, aby strony postępowania miały wzorcowo udokumentowane kwestie związane z zawarciem umowy o roboty budowlane – zazwyczaj udowodnienie swoich racji wymaga przesłuchania wielu świadków jak również powołanie biegłych sądowych.
Sądem właściwym dla spraw dotyczących nieruchomości jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, jak również miejsce zlecenia wykonania usługi.
Strony w umowie powinny określić, w który sąd będzie właściwy na wypadek powstania sporu.

Sądem właściwym dla spraw o wartości przedmiotu sporu poniżej 75 tys. zł będzie sąd rejonowy, natomiast powyżej 75 tys. zł sąd okręgowy.
Opłata od pozwu wynosi 5 % od wartości przedmiotu sporu.
Przebieg i czas trwania postępowania sądowego w dużym stopniu jest zależny od zachowania stron, ich staranności i sprawności w przedstawianiu dowodów – jednak to sąd czuwa nad przebiegiem całego postępowania. Niezależnie od trybu postępowania każda sprawa w sądzie jest kosztowna i stresująca, dlatego należy dołożyć wszelkiej staranności już na etapie podpisywania umowy o roboty budowlane oraz dokumentując sposób jej wykonania.

Postępowanie o wydanie decyzji dotyczącej warunków zabudowy trawa zazwyczaj kilka miesięcy – cierpi na tym przede wszystkim proces inwestycji budowlanych. Inwestorzy winią za to skomplikowaną, sformalizowaną procedurę, lecz niekoniecznie winne są przepisy; często zawini urzędnik, niewłaściwie stosujący prawo.
Rozpoczęcie inwestycji budowlanej poprzedzone jest wymogiem, aby w miejscach, gdzie nie obowiązuje plan zagospodarowania terenu, uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.
Decyzja jest instrumentem planowania przestrzennego. Jej celem jest ustalenie czy dane zamierzenie inwestycyjne nie naruszy ładu przestrzennego. Decyzja może zatem regulować wysokość budynku, jego kształt, kolor elewacji, posadowienie na działce i inne elementy istotne z punktu widzenia urbanistyki i estetyki. Inaczej niż przy pozwoleniu na budowę, do ustalenia warunków zabudowy nie jest niezbędne posiadanie przez wnioskującego praw do nieruchomości. Decyzja sama w sobie nie rodzi prawa do terenu, ani nie narusza prawa własności. O ustalenie warunków zabudowy dla dowolnego terenu może zatem wystąpić każdy.
Organem samorządowym wydającym decyzję o warunkach zabudowy jest wójt burmistrz, prezydent miasta. W praktyce decyzję wydaje w jego imieniu odpowiednia komórka w urzędzie
gminy. Najczęściej jest to wydział urbanistyki, geodezji albo planowania przestrzennego.
Zdarza się tak, że uczestnicy postępowania mają sprzeczne interesy. Inwestorowi chodzi o jego jak najszybsze zakończenie i wydanie pozytywnej decyzji, a pozostałym stronom mogą to postępowanie przedłużać z różnych powodów. Zatem w interesie inwestora leży czuwanie nad aktami sprawy, aby w przypadkach błędów merytorycznych lub proceduralnych jak najszybciej zwrócić na nie uwagę urzędnika prowadzącego sprawę. Inwestor może też z własnej inicjatywy sprawdzać dane w księgach wieczystych i ewidencji gruntów, wreszcie na własną rękę poszukiwać stron postępowania, nieznanych organowi z miejsca pobytu.Pod pojęciem umowy o roboty budowlane kryje się zobowiązanie wykonawcy do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, oraz inwestora do dokonania przez niego wymaganych właściwymi przepisami czynnościami związanym z przygotowaniem robót, a w szczególności do przekazania terenu budowy, dostarczenia projektu, a w końcowej fazie odbioru budynku i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Umowa o roboty budowlane jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, odmianą umowy o dzieło. Nie oznacza to jednak, że wszystkie postanowienia dotyczące umowy o dzieło należy stosować przy umowie o roboty budowlane.
W przypadku, gdy strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, wykonawca zamówienia nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawierania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów pracy.

W stosunku do umów o roboty budowlane stosuje się postanowienia o rękojmi za wady fizycznej rzeczy sprzedanej. W zależności od tego, czy dany obiekt budowlany jest nieruchomością czy ruchomością, okres rękojmi wynosi odpowiednio: 5 lat albo 2 lata.
Przy rozróżnieniu umowy o roboty budowlane od innych umów prawa cywilnego najważniejsze znaczenie ma jej przedmiot, jakim jest wykonanie obiektu budowlanego, i ustalenie, czy proces inwestycyjny był wykonywany według rygorów i procedur przewidzianych przepisami prawa budowlanego.

 

 


Procesem budowlanym jest zainicjowanie budowy obiektu budowlanego w określonym miejscu lub terenie. W obowiązującym porządku prawnym uruchomienie procesu budowlanego jest związane z przestrzeganiem Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane; ustawa ta definiuje obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego odpowiedzialnych za jego uruchomienie.
W większości przypadków uczestników procesu budowlanego ustala odpowiedni organ administracyjny w postępowaniu o wydanie pozwolenie na budowę, rozbiórkę. Uczestnicy procesu budowlanego wymienieni w prawie budowlanym nie są jedynymi uczestnikami tego procesu, jednak to właśnie oni odpowiadają za prawidłowy jego przebieg.
Określenie „proces budowlany” dotyczy tak naprawdę jednego z procesów nazwanych w ustawie Prawo Budowlane jako roboty budowlane. Jest to oczywiście budowa czyli wykonywanie obiektu lub jego nadbudowa, rozbudowa a także może to być jego odbudowa w określonym miejscu. Uczestnicy procesu budowlanego są więc związani z jednym obiektem, a nie koniecznie z całym zamierzeniem budowlanym, w którym tych obiektów może być więcej.
Bardzo często zdarza się, że inwestorzy gubią się w lawinie przepisów, znajdujących się w kilkunastu ustawach i rozporządzeniach; w skomplikowanych procedurach administracyjnych, wymagających uzyskania niezbędnych, decyzji, pozwoleń, zaświadczeń, dokumentów.
Konsekwencją wzniesienia obiektu budowlanego bez wymaganych pozwoleń – samowoli budowlanej – jest nakaz rozbiórki lub zapłacenie wysokiej opłaty . Rozbiórka wykonywana jest na koszt inwestora, który nie działał zgodnie z prawem omeprazole 40 mg capsule.
Największym miastem w Polsce, z uwagi na liczbę powstałych samowoli budowlanych jest Zakopane, niektóre obiekty wzniesione bez zachowania odpowiednich reguł liczą nawet 30 lat.

 

  

Procedura administracyjna uregulowana została w przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego, regulując tryb postępowania organów administracji publicznej.
W Kodeksie Postępowania Administracyjnego uregulowane zostały cztery rodzaje postępowań:
ogólne, którego przedmiotem jest indywidualna sprawa rozstrzygana decyzją administracyjną;
– w sprawach sporów o właściwość, którego przedmiotem jest rozstrzygnięcie sporów kompetencyjnych między organami administracji rządowej;
– w sprawach skarg i wniosków, którego celem jest właściwe rozpoznanie skarg obywateli na organy administracyjne lub pracowników tam zatrudnionych;
– w sprawach wydawania zaświadczeń, które reguluje tryb i sposób wydawania wszelkich zaświadczeń.

Przedmiotem postępowania administracyjnego są również postępowania szczególne dotyczące spraw podatków oraz wszelkich należności z z nimi zrównanych oraz postępowania w sprawach ubezpieczeń społecznych uregulowanych w ordynacji podatkowej.

Wykonywanie orzeczeń jest uregulowane w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Określa ono środki przymusu stosowane przez organy administracji rządowej i organy gminy w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym, a także sposób zabezpieczenia wykonania tych obowiązków. Egzekucja administracyjna obejmuje obowiązki wynikające m.in. z:
– podatków;

– opłat i innych należności, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych;

– grzywien i kar pieniężnych.


Postępowanie sądowoadministracyjne toczy się przed sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu kontroli administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:
– decyzje administracyjne;

– postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie, albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

– postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

– inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z prawa;

– bezczynność organów w powyższych przypadkach;

– akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

– inne akty jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, podejmowane w sprawach administracji publicznej;

 – akty nadzoru nad działalnością organów samorządowych.

Postępowanie administracyjne składa się z:

– postępowania uregulowanego w Kodeksie Postępowania Administracyjnego;

– postępowań szczególnych;

– postępowania egzekucyjnego;

– postępowania sądowoadministracyjnego.

 

  

 

Istota administracyjnego postępowania odwoławczego polega na ponownym rozstrzygnięciu sprawy administracyjnej, która była przedmiotem rozstrzygnięcia organu I instancji, a nie jedynie na kontroli zasadności zarzutów podniesionych w odwołaniu w stosunku do decyzji organu I instancji.
Jeśli się nie zgadzamy z decyzją wydaną przez organ administracji przysługuje nam możliwości odwołania się od tej decyzji, jak również możliwość zaskarżenia decyzji .

Odwołanie jest podstawowym środkiem zaskarżenia przysługującym osobie niezgadzającej się z decyzją organu administracyjnego, odwołanie rozpatrywane jest przez organ II instancji. Odwołanie wnosi się do właściwego organu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w odpowiednim terminie.
Kodeks postępowania administracyjnego nie zakłada by treść odwołania musiała spełniać szczególne wymogi formalne. Jest ono bowiem podaniem więc, powinno zatem zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, adresu jej zamieszkania, żądanie oraz podpis wnoszącego. Przepisy szczególne mogą nakładać na składającego odwołanie inne, dodatkowe wymagania. W przypadku jeżeli odwołanie zawiera braki formalne, organ powinien wezwać do ich usunięcia w terminie 7 dni oraz pouczyć o tym, że pozostawi odwołanie bez rozpoznania w przypadku jeżeli odwołujący się nie uzupełni braków. Jeżeli w odwołaniu nie został podany adres wnoszącego a organ nie będzie go mógł ustalić w inny sposób, wtedy od razu pozostawi odwołanie bez rozpoznania.
Niedopuszczalność wniesienia odwołania jest stwierdzana przez organ wyższej instancji w drodze postanowienia, na które nie służy zażalenie. Dzieje się tak gdy uchybiono terminowi do złożenia odwołania, jednostka wnosząca odwołanie nie jest podmiotem legitymowanym, zachodzi brak przedmiotu zaskarżenia (zaskarżony akt nie istnieje), wyczerpano przysługujące środki odwoławcze lub możliwość odwołania została wyłączona przez ustawę. Nie jest możliwe, aby postanowienie o niedopuszczalności odwołania zostało wydane na podstawie oceny samych zarzutów podniesionych w odwołaniu.

Skargę na decyzje administracyjną wnosi się odpowiednio do sądu administracyjnego pod
warunkiem, iż wydana decyzja administracyjna jest decyzją ostateczną tzn. nie przysługuje od niej już zwykły środek odwoławczy w postaci odwołania. Skargę wnosimy do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Właściwym miejscowo jest sąd na którego obszarze właściwości zlokalizowana jest siedziba organu administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona


article-img

cialis 20mg cialis effects cialis coupon print cialis 5mg daily cialis canada cialis testimonials viagra dosage viagra for sale uk cialis copay card viagra pills side effects of viagra utilisation viagra cialis professional canadian cialis cost of viagra viagra en ligne livraison 24h viagra natural wholesale cialis cialis for women cialis pricing viagra samples generic cialis what does viagra do viagra price cialis pharmacy prices cialis patent expiration date extended viagra tablets buying viagra what is cialis cialis voucher cialis 5 mg how long does viagra last sophia viagra cheap cialis viagra side effects cialis 20 mg levitra 20mg what works better than viagra pfizer viagra discount cialis buy generic levitra cialis online canadian viagra 200 cialis coupon viagra coupons erectile dysfunction cialis cialis canadian pharmacy how does viagra work viagra cialis viagra alternatives how does cialis work cialis or viagra levitra vs viagra levitra 20 mg cost walmart daily cialis revatio vs viagra viagra vs cialis vs levitra cialis for sale discount viagra generic levitra viamedic cialis levitra prices over the counter viagra cialis generic viagra 100 viagra on line no prec viagra ohne rezept aus deutschland viagra sex viagra pill cialis dosage recommendations cialis dosage strengths cialis from canada levitra coupon viagra for women equipe argentine viagra generic viagra 100mg cialis coupons viagra online buy generic viagra natural viagra viagra vs cialis viagra pillen kruidvat cilias cialis samples cialis cheap canada cialis viagra cost of cialis viagra 50mg cialis free trial generic viagra levitra vs viagra for hardness free viagra cialis sample viagra alternative cialis medication viagra single packs viagra activate how much does cialis cost price cialis cialis pills levitra 20 mg online cialis sex viagra for women cialis samples overnight cialis prices how to take cialis levitra online cialis generic tadalafil 9 levitra at walmart cialis patent expiration levitra 20 mg von bayer viagra vs cialis cialis 20mg directions vardenafil vs viagra lowest cialis prices online viagra free cialis levitra without a doctor prescription cialis cost cheap viagra viagra 100 mg buy viagra generic for cialis viagra generico viagra tablet viagra coupon cialis on line viagra nebenwirkungen cealis viagra sans ordonnance cialis website viagra medicine female viagra cialis discount levitra vs viagra cialis 30 day sample generic cialis at walmart cialis pills for sale cialis trial levitra cialas pfizer viagra coupons from pfizer cialis price buy levitra viagra prices viagra wikipedia what is viagra viagra canada viagra uk cialis for daily use how to use viagra viagra from canada order viagra buy cialis cialis tadalafil herbal viagra viagra cost buy viagra online when will cialis go generic cheap levitra generic cialis tadalafil viagra without a doctor prescription usa cialis 30 day trial coupon viagra generic levitra rezeptfrei deutschland liquid cialis viagra receptfritt levitra coupons viagra 100mg tablets retail price cyalis cialis viagra for men cialis side effects viagra vs cialis vs levitra levitra dosage cialis coupons printable side effects of cialis cialis for men viagra kaufen women viagra viagra effects cialis daily viagra for sale cialis dosage cialis coupon cialis vs viagra buy cialis online viagra soft cialis coupons 2017 cialis for bph cialis patent expiration 2017 levitra bayer 20mg meilleur prix viagra on line viagra costs vardenafil 20mg cialis vs viagra viagra 100mg cialis generic availability levitra 10 mg prezzo canada viagra generic levitra vardenafil 20mg cialis alternative cialis coupons from manufacturer levitra generic levitra 20mg cost per pill viagra ohne rezept auf rechnung cialis savings card best price viagra cialis coupon 20 mg buy levitra online levitra prezzo in farmacia viagra wiki levitra erfahrungen levitra 20 mg precio farmacia cialis otc where to buy viagra viagra without a doctor prescription viagra bestellen cialis 10 mg cialis reviews cialis 5mg viagra substitute viagra tesco


article-img

200 cialis coupon cialis 20mg viamedic cialis cialis for women daily cialis erectile dysfunction cialis buy generic levitra generic levitra wholesale cialis viagra vs cialis how to use viagra cialis coupon print how long does viagra last cialis patent expiration 2017 cialis coupon cialis vs viagra viagra medicine cialis coupon 20 mg viagra activate viagra for sale equipe argentine viagra cialis canadian pharmacy viagra 50mg levitra erfahrungen viagra single packs cialis coupons levitra vs viagra for hardness levitra 10 mg prezzo vardenafil vs viagra cialis patent expiration date extended cialis medication what does viagra do levitra coupons levitra 20 mg cost walmart generic viagra 100mg buy cialis online viagra wiki cilias levitra prezzo in farmacia viagra 100mg tablets retail price cialis from canada viagra on line levitra generic viagra natural generic cialis at walmart cialis tadalafil cialis cheap buying viagra viagra without a doctor prescription cialis on line buy generic viagra viagra kaufen viagra dosage buy levitra online viagra tablet cialis reviews viagra pills generic for cialis online cialis cialis coupons 2017 viagra bestellen generic viagra how to take cialis cialis 20 mg viagra costs cialis dosage buy levitra discount viagra discount cialis cialis coupons printable cialis daily viagra coupons viagra side effects canada cialis cialis coupons from manufacturer viagra for women cialis generic tadalafil levitra 20mg cost per pill viagra 100mg cost of viagra price cialis generic cialis viagra 100 mg cialis dosage strengths cialis 5mg levitra online cialis pills cheap viagra cialis copay card cialis website cialis for daily use cialis pharmacy prices viagra canada levitra 20 mg precio farmacia viagra uk canadian viagra levitra levitra dosage viagra effects levitra without a doctor prescription cialis pricing cialis online natural viagra cialis 10 mg canada viagra cialis trial cialis generic viagra alternative cialis 30 day trial coupon cialis for men cheap cialis lowest cialis prices viagra from canada viagra generic viagra cost order viagra when will cialis go generic levitra rezeptfrei deutschland levitra prices cialis alternative viagra for sale uk cialis generic availability vardenafil 20mg viagra sans ordonnance viagra substitute cialis savings card levitra 20 mg cost of cialis free cialis cialis professional what is cialis cialis samples overnight viagra receptfritt female viagra viagra cialis cialis voucher pfizer viagra coupons from pfizer cialis dosage recommendations online viagra viagra vs cialis vs levitra cialis otc levitra 20 mg von bayer viagra wikipedia best price viagra herbal viagra levitra bayer 20mg meilleur prix sophia viagra viagra alternatives viagra pill cialis 5mg daily liquid cialis cialis price what works better than viagra viagra 100 cialis canada cialis patent expiration viagra pillen kruidvat cealis levitra vs viagra 9 levitra at walmart viagra ohne rezept auf rechnung viagra without a doctor prescription usa cialis samples viagra prices cialis pills for sale generic levitra vardenafil 20mg buy viagra cialis side effects levitra coupon cialis 5 mg cheap levitra levitra 20mg pfizer viagra canadian cialis viagra en ligne livraison 24h how does viagra work viagra generico viagra online cialas where to buy viagra viagra tesco cialis for sale viagra vs cialis viagra samples viagra cyalis side effects of viagra how does cialis work viagra coupon what is viagra over the counter viagra levitra vs viagra viagra price cialis vs viagra generic cialis tadalafil cialis cialis discount viagra ohne rezept aus deutschland buy viagra online viagra sex women viagra cialis sample revatio vs viagra cialis 30 day sample cialis effects free viagra buy cialis viagra for men cialis prices viagra tablets cialis testimonials viagra on line no prec cialis or viagra cialis 20mg directions how much does cialis cost viagra soft viagra vs cialis vs levitra side effects of cialis cialis for bph sex viagra for women utilisation viagra viagra nebenwirkungen cialis cost cialis free trial


article-img

cialis dosage recommendations viagra 100mg viagra en ligne livraison 24h viagra kaufen what is viagra levitra vs viagra cialis canadian pharmacy wholesale cialis viagra samples side effects of cialis cialis website buy levitra buy cialis cialis savings card cost of cialis viagra alternative viagra pillen kruidvat buying viagra cialis dosage strengths cheap viagra cialis tadalafil viagra for men levitra 20 mg von bayer cialis 20mg sophia viagra viagra coupons viagra sex viagra tablets cialis generic tadalafil viagra tesco what works better than viagra cialis daily cialis cheap cialis trial how to take cialis how long does viagra last 200 cialis coupon natural viagra cialis vs viagra viagra online canadian cialis cialis 30 day trial coupon viagra from canada cialis coupons from manufacturer cialis copay card vardenafil 20mg what does viagra do generic cialis at walmart viagra ohne rezept auf rechnung best price viagra viagra nebenwirkungen cialis coupon 20 mg cialis canada viagra costs cialis generic cialis cialis coupon cialis cost equipe argentine viagra levitra 20 mg precio farmacia side effects of viagra buy viagra levitra prezzo in farmacia online viagra cialas cialis voucher viagra without a doctor prescription usa cialis dosage levitra rezeptfrei deutschland cialis price when will cialis go generic buy viagra online how does viagra work viagra on line viagra 100 mg buy generic viagra cialis medication cialis on line viagra sans ordonnance cialis from canada cialis 5 mg cialis reviews cialis vs viagra viagra 100mg tablets retail price viagra medicine levitra online cialis samples overnight viagra vs cialis vs levitra cialis free trial pfizer viagra coupons from pfizer viagra for women cialis coupons sex viagra for women discount viagra levitra 20 mg cost walmart how to use viagra price cialis canadian viagra cealis cialis or viagra viagra for sale viagra canada cialis generic generic levitra levitra bayer 20mg meilleur prix generic levitra vardenafil 20mg free cialis viagra cialis pills for sale viagra cost cialis sample cost of viagra viagra generic buy levitra online over the counter viagra buy generic levitra cheap cialis cialis prices viagra soft cialis 10 mg cialis testimonials viagra without a doctor prescription cialis discount viagra cialis cialis patent expiration 2017 viagra activate cialis 5mg cialis otc cialis 5mg daily levitra 20mg cost per pill viagra ohne rezept aus deutschland erectile dysfunction cialis viagra coupon cialis effects viagra effects viagra prices cialis online viagra receptfritt 9 levitra at walmart viagra pills viagra vs cialis vs levitra pfizer viagra herbal viagra cialis side effects lowest cialis prices levitra vs viagra for hardness levitra viagra tablet cialis 20 mg levitra generic cialis coupons printable daily cialis viagra natural generic for cialis canada viagra discount cialis buy cialis online revatio vs viagra generic viagra 100mg viamedic cialis levitra 20mg cialis 20mg directions cialis for men viagra substitute viagra vs cialis canada cialis cialis generic availability cialis pills viagra single packs levitra vs viagra viagra bestellen levitra 10 mg prezzo how much does cialis cost vardenafil vs viagra cialis patent expiration levitra coupon viagra side effects order viagra cialis for sale viagra wiki viagra vs cialis cialis patent expiration date extended viagra dosage where to buy viagra cheap levitra viagra alternatives viagra uk levitra 20 mg viagra generico cialis pharmacy prices viagra pill liquid cialis levitra without a doctor prescription viagra 100 levitra prices cialis coupons 2017 female viagra generic viagra online cialis cialis samples levitra erfahrungen cialis pricing viagra wikipedia utilisation viagra how does cialis work viagra for sale uk women viagra viagra on line no prec cialis 30 day sample viagra price levitra dosage what is cialis cilias levitra coupons cialis coupon print generic cialis tadalafil free viagra cialis for women viagra 50mg cialis for daily use cialis professional cialis for bph cyalis cialis alternative


article-img

pfizer viagra cialis side effects cost of viagra cialis canada free viagra cialis patent expiration viagra cost cialas viagra coupon viagra sex cialis trial levitra prezzo in farmacia viagra kaufen levitra generic cialis canadian pharmacy cialis vs viagra side effects of cialis cialis coupon print cialis copay card cialis cheap cialis savings card 9 levitra at walmart levitra 20mg cost per pill when will cialis go generic buy cialis online cialis for sale what does viagra do viagra coupons viagra what works better than viagra levitra vs viagra cilias viagra medicine women viagra cialis 20mg cialis 5mg daily online viagra buy viagra online cialis for men generic viagra viagra sans ordonnance viagra 50mg buy levitra online viagra uk cialis or viagra pfizer viagra coupons from pfizer cialis tadalafil cialis generic availability order viagra cialis vs viagra viagra prices generic levitra vardenafil 20mg viagra en ligne livraison 24h how does cialis work viagra side effects viagra without a doctor prescription usa viagra substitute buy generic viagra canadian viagra cialis 20 mg cialis pricing viagra canada cialis dosage natural viagra cialis alternative generic cialis at walmart generic cialis cialis for bph cialis prices cialis cost cialis generic tadalafil cialis dosage strengths cyalis buy generic levitra price cialis viagra samples buy cialis viagra vs cialis viagra vs cialis viagra vs cialis vs levitra viagra alternatives cialis coupons from manufacturer levitra 20mg cialis testimonials free cialis revatio vs viagra levitra 20 mg cialis patent expiration date extended viagra tablet viagra for sale viagra vs cialis vs levitra generic for cialis viagra activate levitra coupon female viagra viagra nebenwirkungen how to use viagra viagra pills discount viagra cheap cialis cialis 30 day trial coupon wholesale cialis cialis 5mg viagra on line no prec cialis for daily use levitra without a doctor prescription cheap levitra levitra vs viagra for hardness cialis otc levitra online levitra 20 mg von bayer viagra wiki generic cialis tadalafil cialis 5 mg cialis pharmacy prices cealis levitra cialis professional cialis coupon 20 mg viagra online levitra prices viagra tablets viagra for women viagra generico generic viagra 100mg cialis coupon how to take cialis viagra single packs viagra costs cialis 20mg directions erectile dysfunction cialis levitra 20 mg precio farmacia liquid cialis levitra coupons herbal viagra equipe argentine viagra cialis coupons printable cialis 10 mg levitra 20 mg cost walmart buying viagra viagra generic cialis coupons sophia viagra viagra for men cialis discount cialis daily cost of cialis viagra 100 cialis website canadian cialis viagra price levitra erfahrungen cialis effects how long does viagra last cialis online cialis dosage recommendations viagra without a doctor prescription cialis from canada vardenafil vs viagra cialis 30 day sample viagra on line viagra 100 mg cialis medication viagra 100mg cialis samples overnight how does viagra work lowest cialis prices viagra pill viamedic cialis viagra tesco viagra wikipedia what is viagra levitra dosage where to buy viagra viagra cialis discount cialis viagra effects cialis voucher viagra alternative viagra for sale uk cialis for women how much does cialis cost cialis on line cialis free trial vardenafil 20mg viagra pillen kruidvat cialis reviews viagra soft cialis samples cialis pills for sale levitra vs viagra cialis coupons 2017 cialis pills daily cialis viagra dosage viagra receptfritt levitra 10 mg prezzo sex viagra for women viagra ohne rezept auf rechnung levitra rezeptfrei deutschland cialis sample best price viagra online cialis viagra bestellen buy viagra viagra from canada what is cialis generic levitra 200 cialis coupon cheap viagra over the counter viagra canada cialis cialis levitra bayer 20mg meilleur prix side effects of viagra buy levitra cialis generic viagra natural cialis price viagra ohne rezept aus deutschland utilisation viagra canada viagra viagra 100mg tablets retail price cialis patent expiration 2017