Archiwa kategorii: Prawo Spółek Handlowych 

Jako prawnicy i adwokaci posiadamy wiedzę i wieloletnie doświadczenie w praktyce adwokata. Pozwala nam to sensownie, bez nadmiernych emocji rozwiązać problemy prawne naszych Klientów.

Kancelarie Adwokackie Kolczyk prowadzą kompleksową i bieżąca obsługę prawną spółek prawa handlowego, jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów prawa.
Zakres usług obejmuje m.in.:
– bieżącą obsługa prawna organów spółek -zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń – opracowywanie projektów uchwał oraz reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach wspólników -walnych zgromadzeniach akcjonariuszy;
– egzekwowanie wierzytelności;
– zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
– rozwiązywanie sporów między wspólnikami;
– opiniowanie i opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i porozumień;
– sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa spółek handlowych;
– pomoc prawna w transakcjach fuzji przedsiębiorstw – opracowywanie założeń przekształceń kapitałowych, przeprowadzanie procesów łączenia, podziałów i przekształceń spółek;
– reprezentowanie spółek w postępowaniach przed sądami. 

 

Likwidacja spółki to zespół czynności prawnych, księgowych, podatkowych i zarządczych, których zakres jest uzależniony od wielkości likwidowanej spółki i zakresu czynności, które przeprowadziła. Zwykle proces polega na wykonaniu kilku względnie standardowych czynności prawnych, lecz znaczna część pracy dotyczy księgowości oraz zarządczej czy projektowej części likwidacji. Trzeba przejąć księgowość, zakończyć wszystkie istniejące relacje biznesowe, złożyć odpowiednie deklaracje podatkowe, prowadzić komunikację w sprawie zakończenia działalności z bankiem i organami administracji państwowej, takimi jak urząd skarbowy oraz Krajowy Rejestr Przedsiębiorców. Zakładając, że spółka była również pracodawcą – należy uporać się również z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Pracy oraz firmą zapewniającą ubezpieczenie zdrowotne.

Cechą charakteryzującą stowarzyszenie to jest jego dobrowolność i samorządny charakter organizacji. Oznacza to, że członkowie, którzy je tworzą mogą również podjąć decyzję o likwidacji stowarzyszenia – samorozwiązaniu stowarzyszenia. Decyzja taka jest bardzo ważna z punktu widzenia stabilności stowarzyszenia i w związku z tym musi być zastrzeżona dla najważniejszej władzy stowarzyszenia – walnego zebrania członków. Statut powinien określać, jaką liczbą głosów walne zebranie podejmuje taką uchwałę. Zazwyczaj jest to podobne rozwiązanie, jak w przypadku zmian statutu.
Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia nie może zostać podzielony pomiędzy jego członków, ale musi być przeznaczony na jakiś cel społeczny.

W ustawie o fundacjach przewidziane są dwa powody, z jakich może zostać zlikwidowana fundacja.
Są to:
– osiągnięcie celu, dla którego została ustanowiona fundacja
– wyczerpanie środków finansowych i majątku fundacji.
W praktyce fundacje raczej są likwidowane z tego drugiego powodu, ponieważ cele fundacji są zazwyczaj tak szeroko i ogólnie formułowane, że trudno wyobrazić sobie sytuację, gdy ten cel zostanie całkowicie osiągnięty i stanie się to przyczyną likwidacji. W statucie fundacji warto zapisać informację o tym kto podejmuje decyzję o likwidacji fundacji, z wyżej wymienionych powodów, a także kto będzie likwidatorem. Najczęściej, jeśli są powołane dwa organy rada i zarząd ta decyzja, tak samo jak zmiana statutu, jest zastrzeżona dla kompetencji rady. Poza tym w statucie można zaznaczyć na co może zostać przekazany pozostały po likwidacji majątek fundacji. Ogólnie zasada jest taka, że majątek jest przekazywany na rzecz innej organizacji o podobnych celach statutowych. Pamiętajmy, że fundacja nie jest własnością fundatora w związku z tym majątek pozostały po likwidacji nie może do niego wrócić.

 Spółka prawa handlowego to spółka osobowa bądź kapitałowa, której tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie reguluje  Kodeks spółek handlowych. Ponadto w sprawach nieuregulowanych w powyższej ustawie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

Kancelarie Adwokackie Kolczyk zapewniają kompleksowe doradztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw – w tym spółek handlowych – oraz bieżącego funkcjonowania spółek prawa handlowego, tak, aby ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej oraz zmniejszyć związane z nią ryzyko.
Bezpiecznie przeprowadzamy Klienta przez trudności procesu inwestycyjnego oraz doradzamy w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorców, w szczególności poprzedzających dokonanie przekształceń organizacyjno-prawnych.
Adwokaci doradzą również wybór właściwej formy prowadzenia działalności.
Ponadto Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo prawne w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym sporządzanie opinii prawnych.

Kodeks Cywilny przewiduje możliwość założenia różnego rodzaju spółek, począwszy od spółki cywilnej, a kończąc na spółkach prawa handlowego.Spółka to rodzaj działalności osób fizycznych lub prawnych oparty na umowie albo statucie, a mający zazwyczaj na celu prowadzenie działalności gospodarczej.

Spółka cywilna jest najprostszą formą organizacji działalności gospodarczej, która nie ma osobowości prawnej. Istota spółki polega na wspólnym prowadzeniu działalności gospodarczej przez wspólników.
Istotny jest fakt, iż każdy ze wspólników może wnieść do firmy własny kapitał, pracę na jej rzecz i swoje umiejętności. Domniemywa się, że wkłady własne wspólników są podobnej wartości, a za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie. Założenie spółki wymaga zawarcia między wspólnikami umowy, jak również zarejestrowanie działalności gospodarczą w urzędzie miasta/gminy – jednakże musi to zrobić każdy ze wspólników z osobna. Podstawę prawną do utworzenia i funkcjonowania spółki stanowi Kodeks Cywilny z 24 kwietnia 1964 r. oraz Kodeks Spółek Handlowych z 15 września 2000 r.

Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej. Podstawę prawną do utworzenia i funkcjonowania spółki jawnej stanowią przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
W nazwie firmy konieczne jest ujawnienie chociaż jednego nazwiska współwłaściciela spółki.
Zawarcie spółki następuję poprzez zawarcie umowy między wspólnikami w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności, konieczna jest również rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Odpowiedzialność majątkowa wspólników została ograniczona; wierzyciel ma prawo sięgnąć po mienie jednego ze współwłaścicieli dopiero wówczas, gdy niemożliwa stanie się egzekucja z majątki spółki.

Spółka partnerska jest specyficzną formą spółki służącą wyłącznie do wykonywania tzn. wolnych zawodów. Współwłaściciele spółki partnerskiej odpowiadają osobiście i solidarnie całym swoim majątkiem tylko za zobowiązania spółki nie związane z wykonywaniem wolnego zawodu.

Spółka partnerska jest specyficzną formą spółki służącą wyłącznie do wykonywania tzn. wolnych zawodów. Współwłaściciele spółki partnerskiej odpowiadają osobiście i solidarnie całym swoim majątkiem tylko za zobowiązania spółki nie związane z wykonywaniem wolnego zawodu.

Spółka komandytowa jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której Kodeks spółek handlowych przyznał podmiotowość prawną. Spółka może zatem nabywać we własnym imieniu prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywana.Spółka komandytowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Jej cechą charakterystyczną jest istnienie dwóch kategorii wspólników – komplementariuszy i komandytariuszy. Przyczyną wyodrębnienia przez ustawodawcę dwóch rodzajów wspólników jest odmienne ukształtowanie ich pozycji prawnej w spółce.

Spółka akcyjna jest spółką mająca charakter kapitałowy. Kapitał ten składa się z wkładów założycieli, którzy następnie otrzymują akcję spółki. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, lecz ponoszą ryzyko lokaty kapitału wyłącznie do wysokości ceny nabycia akcji oraz czerpią zyski z tytułu dywidendy albo zyski kapitałowe, które osiągane są po sprzedaży akcji po wyższej cenie niż cena ich zakupu.
Spółkę akcyjną może założyć jedna osoba bądź kilka osób. Jej statut należy sporządzić w formie aktu notarialnego. Spółka akcyjna, będąc rodzajem spółki kapitałowej, za wszelkie zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem. Kapitał akcyjny jest dzielony na akcje o równej wartości nominalnej, które zaliczane są do papierów wartościowych. Jego minimalna wartość wynosi 100 000 zł. Akcja stanowi podstawę nabycia praw akcjonariusza, wspólnika. Może mieć ona charakter na okaziciela lub imienny, uprzywilejowany do prawa głosu bądź zwykły, podziału majątku (w razie likwidacji tejże spółki) czy dywidendy.
Spółka akcyjna to forma działalności przeznaczona dla prowadzenia średnich bądź dużych przedsiębiorstw. Władzami spółki akcyjnej są: zarząd, zgromadzenie wspólników (zwyczajne lub nadzwyczajne) oraz rada nadzorcza