Miesięczne archiwum: październik 2021ODROCZENIE WYKONANIA KARY

Bezwzględna kara pozbawienia wolności powoduje konieczność je odbycia. Konsekwentnie Sąd zarządza wykonanie kary a skazany jeśli przebywa na wolności otrzymuje wezwanie do stawiennictwa na określony dzień w zakładzie karnym. Wyrok, nakaz przyjęcia i dokumentacja wykonawczą przesyłana jest do właściwego zakładu karnego.

Czas w tej sytuacji jest istotny i nie można go marnować. Skazany musi się spieszyć i złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary. Odroczenie wykonania kary jest możliwe tylko wtedy gdy skazany nie rozpoczął jej wykonywania. Nie wolno dopuścić do takiej sytuacji gdy zostanie złożony wniosek o odroczenie kary a skazany na skutek doprowadzenia został przyjęty do zakładu karnego. Sąd potraktuje w takim przypadku wniosek skazanego jak wniosek o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary a to już nie to samo.

Odroczenie może być udzielone kilkukrotnie. Łączny okres odroczenia nie może przekroczyć 1 roku. Nie można skorzystać z dobrodziejstwa odroczenia wykonania kary gdy mamy do czynienia ze skazaniem za przestępstwa :

  • z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia,

  • za gwałt,

  • w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych,

  • w warunkach recydywy.

Wniosek o odroczenie wykonania kary rozpoznaje Sąd który wydał wyrok skazujący.

Wniosek musi spełniać wymogi pisma procesowego i zostać opłacony opłatą sądową w wysokości 80 zł.

Sąd w postanowieniu odraczającym wykonanie kary może nałożyć na skazanego dodatkowe obowiązki jak np. może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wsk.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może być fakultatywne i obowiązkowe.

Zgodnie z art. 151 k.k.w. Sąd może odroczyć wykonanie kary:

– jeżeli wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki

– jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach przekracza określoną pojemność.

Szczególne zasady dotyczą kobiet ciężarnych i samotnie wychowujących dzieci.

Uzasadnienie przedmiotowego wniosku jest kluczowe oraz załączona dokumentacja którą należy starannie przygotować. Każdy przypadek podlega indywidualnej analizie i potrzebie znalezienia właściwego rozwiązania. Ustalenie sytuacji powodującej tzw. „ciężki skutek”w myśl art. 151 k.k.w. jest konieczne. Taką sytuacją dla przykładu może być konieczność zapewnienia opieki innym członkom rodziny (z uwagi na wiek, kalectwo),choroba skazanego czy konieczność uregulowania ważnych spraw lub inne wydarzenia losowe.

Wiadomym jest, i sądy też tak przyjmują, że odbywanie kary pozbawienia wolności zawsze wywołuje ujemne konsekwencje dla rodziny skazanego i jego samego. Konsekwencje izolacji więziennej są oczywiste i chcąc uniknąć niedogodności tej sytuacji należy skorzystać z wniosku o odroczenie wykonania kary.

Prawo karne Dąbrowa górnicza  Adwokat Andrzej KolczykD O Z Ó R  P O L I C Y J N Y

Dozór policyjny wolnościowy środek zapobiegawczy który, może być zastosowany wobec podejrzanego lub oskarżonego przez prokuratora lub sąd. Środek może polegać na obowiązku okresowego w określonych dniach i godzinach zgłaszania się do określonego organu dozorującego, informowaniu o zmianach pobytu, zakazie opuszczania określonego obszaru albo innych obowiązkach zmierzających do  ograniczenia swobody.

Dozór policyjny to nie izolacyjny środek którego, celem jest zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego przez ograniczenie swobody, polegające na systematycznym kontrolowaniu i pozostawieniu podejrzanego lub oskarżonego do dyspozycji sądu lub prokuratury.

Dozór może polegać nie tylko na zgłaszaniu się w określonych odstępach czasu na posterunek policji ale też może polegać wykonywaniu innych obowiązków jak na przykład nie opuszczaniu miejsca zamieszkania, nie kontaktowaniu się z pokrzywdzonym itd…. gdy chodzi o przestępstwa znęcania.

Osoba wobec której, ustalono postanowieniem prokuratora lub sądu dozór policji jest zobowiązana do postępowania wynikającego z tego postanowienia. Wywiązywanie się z tego obowiązku daje dowód tego że, osoba wobec której ustalono dozór pozostaje do dyspozycji organów procesowych.

W sytuacji nieprzestrzegania postanowienia organ dozorujący zawiadamia o tym sąd lub prokuratora który wydał postanowienie a wtedy może dojść do zaostrzenia kierunku działania organów procesowych wobec takiej osoby w tym nawet może dość do zastosowania tymczasowego aresztowania.
Są jednak sytuacje takie które, uniemożliwiają wywiązanie się z dozoru w sposób niezawiniony, jak zdarzenia losowe takie jak wypadek, choroba czy inne. Sytuacje te podlegają usprawiedliwieniu.

Gdyby jednak Sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu nie wolno pozostawać biernym tylko konieczne jest złożenie zażalenia.

Ważne jest aby pamiętać, że jeśli w sprawie wydano postanowienie o poręczeniu majątkowym, w sytuacji jednokrotnego lub wielokrotnego nie przestrzegania postanowienia o dozorze poręczenie może ulec przepadkowi.

Obrońca w sprawach karnych, adwokat – sprawy karne Dąbrowa Górnicza

adwokat  Andrzej KolczykSDE System dozoru elektronicznego potocznie nazywany dozorem elektronicznym 

 

Kara pozbawienia wolności może być wykonywana w systemie dozoru elektronicznego jeśli sąd penitencjarny wyda zezwolenie w tym zakresie. Sad penitencjarny decyduje o zastosowaniu dozoru w ramach postępowania wykonawczego. Wyrok skazujący nie zawiera treści na temat systemu wykonania kary a postępowanie w tym zakresie toczy się wyłącznie w wyniku złożonego wniosku który musi spełniać określone wymagania. Sądem penitencjarnym, właściwym dla rozpoznawania wniosku w ramach SDE jest sąd okręgowy właściwy dla miejsca pobytu osoby skazanej.

Zgodnie z przyjętymi przepisami w tym zakresie jeśli oskarżonemu prawomocnym wyrokiem skazującym zostanie wymierzona kara bezwzględnego pozbawienia wolności nieprzekraczająca 1 roku, /przepisy covidowe dopuszczają 1,6 miesięcy / można do sądu penitencjarnego złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Wniosek ten jest wolny od opłat.

Wniosek powinien spełniać warunki właściwe dla pisma procesowego i dobrze jest jeśli zostanie do wniosku o dozór elektroniczny załączony harmonogram odbywania kary pozbawienia wolności w warunkach wolnościowych. Sąd penitencjarny zezwalając na wykonanie kary pozbawienia wolności w warunkach wolnościowych określa ramy czasowe w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany może oddalić się z ustalonego miejsca.

Obrońca w sprawach karnych – adwokat Andrzej Kolczyk